dnes je 4.12.2023

Input:

Souhrnné informace k výzvě č.02_20_81 - hlavní město Praha

19.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.4
Souhrnné informace k výzvě č.02_20_81 - hlavní město Praha

Bc. Lenka Polášková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_20_081 Šablony III – je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území hl. m. Prahy.

Žádost o podporu je možné podávat od 31. 3. 2020 do 29. 6. 2021

Místo realizace projektu: EU + Velká Británie (v IS KP14+ kraje v ČR)

Místo realizace stáží: EU + Velká Británie, Norsko, Island

Místo dopadu: více rozvinutý region (kraj, ve kterém je škola)

Prioritní osa:

Patří k prioritní ose 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Investiční priorita:

Investiční priorita 1

Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

Investiční priorita 2

Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí

Investiční priorita 3

Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové

Specifické cíle:

SC1

Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

SC1

Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

SC5

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Druh výzvy:

Druh výzvy

Průběžná výzva

Komplementární výzva

Komplementární s OP Praha – pól růstu ČR, SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Komplementární v rámci vazby Vzdělávání a celoživotní učení s IROP, SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:

12 měsíců

Maximální délka:

24 měsíců

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů

Celková alokace na výzvu je 270 mil. Kč.

Minimální výše výdajů je 100 000 Kč, maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle vzorce: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč). V případě, že právnická osoba vykonává činnost zároveň mateřské a základní školy, pak se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za mateřskou školu a jedenkrát za základní školu, celkem tedy 400 000 Kč.

Jedna zálohová platba a její výše je stanovena na 100 % celkových způsobilých výdajů projektu. Zálohová platba je příjemci odeslána zpravidla do 30 pracovních dnů od podpisu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, nejdříve však 60 dnů před plánovaným zahájením fyzické realizace projektu.

Spolufinancování projektu ze strany žadatele není vyžadováno, projekt je ze 100 % hrazen z prostředků EU a státního rozpočtu.

POZOR!

Výše výdajů (celkových způsobilých výdajů) na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč (v případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR; v případě, že by po přepočtu EUR na Kč byla částka vyšší než 5 000 000 Kč, platí podmínka maximální výše 5 000 000 Kč).

Oprávnění žadatelé:

 • Mateřské a základní školy nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka.

 • Mateřské a základní školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka.

Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol – oprávněných žadatelů:

Povinná aktivita:

Pro MŠ: 3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Pro ZŠ: 3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Zaměření aktivit výzvy:

 • Osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

 • Zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů.

 • Spolupráce s odborníky z praxe, zaměřené na oblast příkladů dobré praxe realizace společného vzdělávání.

 • Posilování personálních možností školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvy do zahájení povinné školní docházky.

 • Spolupráce rodiny a školy.

 • Kariérové poradenství rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Cílová skupina výzvy:

 • Děti v mateřských školách

 • Žáci základních škol

 • Děti v přípravných třídách základních škol

 • Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol, školních družin, školních klubů a středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků

 • Rodiče dětí a žáků

 • Veřejnost

 • Rodiče -  V případě zájmového vzdělávání do této cílové skupiny patří i rodiče účastníků

Nahrávám...
Nahrávám...