dnes je 22.7.2024

Input:

Režimová opatření - předcházení šíření infekčních chorob v kolektivu dětí

2.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15 Režimová opatření – předcházení šíření infekčních chorob v kolektivu dětí

Mgr. Lenka Polášková

Školy (mateřské, základní, střední a vyšší odborné), školská zařízení (školní družiny, internáty, domovy, střediska praktického vyučování), zařízení zájmových (základní umělecké školy, domy dětí a mládeže, kluby) a v neposlední řadě zařízení pro výkon ústavní výchovy a pro preventivně výchovnou péči (diagnostické ústavy, střediska výchovné péče, výchovné ústavy, dětské domovy) jsou povinny dodržovat opatření vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Připomeňme si časté nedostatky na úrovni režimových opatření.

Ve Školním řádu musí být informace definující:

  • Jak postupuje učitelka mateřské školy v případě přijímání dítěte do kolektivu a dítě projevuje známky infekčního onemocnění.

  • Jak postupuje učitelka mateřské školy v případě, že dítě v průběhu pobytu v mateřské škole začne mít projevy infekčního onemocnění.

  • Jak postupuje škola v případě výskytu projevů infekčního onemocnění u zaměstnance.

  • Jaké povinnosti má zákonný zástupce, v souvislosti s eliminací rizik šíření infekčních chorob.

V kompetenci ředitele školy je stanovit ve Školním řádu požadavky na dodržování prevence proti šíření infekčních chorob u všech účastníků výchovně – vzdělávacího procesu (pedagogičtí pracovníci, nepedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci dětí, širší veřejnost). Nadřazeným orgánem je v tomto směru orgán státního zdravotního dozoru. Tedy pokud tuto povinnost neuvede ředitel školy ve Školním řádu, může tuto povinnost v souvislosti s vývojem epidemiologických rizik nařídit příslušná Krajská hygienická stanice, jako orgán státního zdravotního dozoru, nebo Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Významným úkolem krajských hygienických stanic je výkon správního dozoru v rámci jejich působnosti, který zákon o ochraně veřejného zdraví označuje jako státní zdravotní dozor. Správním dozorem se rozumí správní činnost, při které vykonavatel veřejné správy (dozorčí orgán) pozoruje chování podřízených subjektů (tj. fyzických a právnických osob) a porovnává je s požadavky právních norem. V návaznosti na hodnocení podle okolností aplikuje zejména nápravné nebo sankční prostředky, jimiž reaguje na nesoulad mezi skutečným a žádoucím chováním dozorovaného subjektu.

V případě, kdy dítě začne mít projevy infekčního onemocnění, jako je rýma, kašel, teplota, zvracení, průjem, musí pověřený pedagogický pracovník, zpravidla učitelka mateřské školy toto dítě neprodleně oddělit od kolektivu a kontaktovat zákonné

Nahrávám...
Nahrávám...