dnes je 15.7.2024

Input:

Přijímání a integrace cizinců - regionální podpora

3.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9.1 Přijímání a integrace cizinců - regionální podpora

Bc. Lenka Polášková

Důležitou součástí podpory integrace cizinců v České republice je síť regionální podpory, napříč kraji. Vytváří je centra na podporu integrace cizinců. Centra poskytují právní a sociální poradenství, konzultační služby i výuku češtiny. Služby těchto center zahrnují široké spektrum cílových uživatelů. Spolupracují například s živnostenskými řady, úřady práce, školami nebo také cizineckou policií a samozřejmě s dalšími organizacemi místních samospráv.

Centra na podporu integrace cizinců nalezneme v těchto městech:

 • Karlovy Vary (Karlovarský kraj).

 • Plzeň (Plzeňský kraj).

 • Ústí nad Labem (Ústecký kraj)

 • Praha (hlavní město Praha).

 • Liberec (Liberecký kraj).

 • Hradec Králové (Královéhradecký kraj).

 • České Budějovice (Jihočeský kraj).

 • Pardubice (Pardubický kraj).

 • Brno (Jihomoravský kraj).

 • Olomouc (Olomoucký kraj).

 • Ostrava (Moravskoslezský kraj).

 • Zlín (Zlínský kraj).

Podrobný přehled kontaktů na konkrétní integrační centrum naleznete na webovém portále:

www.integracnicentra.cz

Informace týkající se Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR, která zahrnují přijímací střediska, integrační azylová střediska, zařízení pro zajištění cizinců, centra na podporu cizinců a integrační centra jsou k dispozici na webovém portále:

www.suz.cz

Integrační centra se věnují problematice osob tzv. třetích zemí, tzn. osob mimo území Evropskou unii, které pobývají na území České republiky. Osoby, které:

 • mají povolení k trvalému pobytu,

 • mají povolení ke krátkodobému pobytu,

 • mají uděleno vízum dlouhodobé,

 • mají povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka, občana ze země mimo EU.

Dalšími osobami, na které se služby center také vztahují:

Osoba:

 • v řízení o udělení víza za účelem strpění pobytu,

 • v řízení o udělení trvalého pobytu,

 • v řízení o udělení povolení k dlouhodobému pobytu,

 • v řízení o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka, občana EU.

Podle Českého statistického úřadu bylo ještě před migrační vlnou, již v roce 2011 v České republice 424 380 cizinců. Největší podíl tvoří osoby z Ukrajiny, Vietnamu a Ruské federace. Menší podíl tvoří například osoby z USA, Mongolska nebo Číny.

Přijetí dítěte-cizince do MŠ

Proces zařazení dítěte-cizince do mateřské školy je spojena s poměrně náročnou administrativou. Ředitelé škol bohužel často nevědí o možnosti kontaktovat integrační centra. Pro přijetí dítěte do mateřské školy není pro ředitele nutné znát status cizince zákonných zástupců (viz výše). Z hlediska práv a povinností mají všichni stejná práva i povinnosti. Status se však stává klíčový, pokud škola žádá o finanční podporu z rozvojových či jiných grantů MŠMT.

Zdravotní pojištění

Komplikovaná je otázka zdravotního stavu dítěte a očkování. Velkou roli hraje stránka týkající se veřejného zdravotního pojištění. Z veřejného zdravotního pojištění jsou ze zákona pojištěny všechny osoby, které mají na našem území trvalý pobyt. To se týká také cizinců a jejich rodinných příslušníků a dětí občanů jiného členského státu Evropské unie nebo Švýcarska, kteří zde jsou zaměstnáni nebo v České republice pracují jako OSVČ.

Ředitele školy musí zajímat otázka týkající se zdravotního stavu a očkování. Pokud má být dítě přijato, musí být řádně očkováno dle očkovacího schématu České republiky. Tedy schématu, které odpovídá aktuálnímu legislativnímu rámci. Pokud dítě očkováno není, musí být toto očkování doplněno. Zde však narážíme na aktuální systémový nedostatek. Při realizaci povinného předškolního vzdělávání nemůže ředitel očkování požadovat. Připomeňme, že v očkovacím schématu již chybí očkování dětí proti tuberkulóze. Je známo, že zejména v oblastech Ruské federace a Ukrajiny se stále vyskytují formy tzv. otevřené formy tuberkulózy, která je vysoce infekční a velice nebezpečná. Zde je tedy zcela zásadní spolupráce s dětským lékařem. Podle § 22 odst. 3 písm. c) ŠZ jsou zákonní zástupci dítěte povinni informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Podle § 34 odst. 5 je při přijímání dětí nutné dodržovat podmínky stanovené dalším právním předpisem, sem řadíme zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů .

Před přijetím dítěte do mateřské školy je užitečné zajistit pohovor, kterého by se účastnili zákonní zástupci dítěte, ředitel a případně tlumočník. Je nutno zjistit informace o tom, jakým způsobem bude vedena komunikace rodiny a školy, jakým způsobem se doma komunikuje, jak správně vyslovovat jméno dítěte, zda má dítě zdravotní komplikace, případně jakým způsobem bylo realizováno předchozí vzdělávání dítěte?

Důležité také je vysvětlit zákonným zástupcům, z jakého důvodu zjišťujeme informace o dítěti, rodině a jak s informacemi bude naloženo. Seznámit je se základními administrativními úkony, denním režimem (příchod do MŠ, vyzvedávání dítěte, omlouvání absence dítěte…), specifiky výchovně vzdělávacího procesu (mohou znamenat poměrně značné odlišnosti kulturního, společenského či náboženského charakteru) a procesem přijetí dítěte do mateřské školy (přihláška k předškolnímu vzdělávání, evidenční list dítěte, pověření osob atd.).

Formuláře pro cizince

Žádost o přijetí – anglicky

REGUEST FOR ADMISSION OF CHILD IN KINDERGARTEN

Vzor
Name and surname of child …………………………………………………………………
Date of birth ……………………………………………………………………………..
Permanent residence…………………………………………………………………………..
Nationality ……………………………..... Citizenship ………………………….
Delivery address for documentation, in the case it is not identical with permanent residence ………………………………………………………………………………………..

Name and surname of mother……………………………………………………………….
Mother´s citizenship ……………………………………………………………………
Work phone/mobile phone…………………………………………………………………..
Name and surname of father ………………………………………………………………….
Father´s citizenship ………………………………………………………………………
Work phone/mobile phone…………………………………………………………………..
Information about siblings, names and dates of birth:
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
Health insurance of child ………………………………………………………….…
Details of the medical condition of child …………………………………………
I enrol the child to :
o all-day attendance
o attendance for 4 hours
I understand that in the case of presentation of false information the decision about acceptance of a child may be at any time revoked. Any changes in presented information will be announced in due time. We agree with using of personal information of a child for the aforementioned needs of kindergarten (law no. 101/2000 Coll.)

In ………………………..  day …………………         ……………………………………..
              legal custodian´s signature

Pověření k vyzvedávání dítěte - anglicky

Power of attorney for transfer and release of a child

Vzor
I, the undersigned:

Name and surname ………………………………………………..

Date of birth …………………………………………. Citizenship …………………

Permanent residence …………………………………….. Phone number……………………

I give, as the person in charge, full power to Mr./Mrs:

……………………………………………….date of birth ………………..signature…………

………………………………………………. date of birth ……………….signature…………

………………………………………………. date of birth ……………….signature…………

………………………………………………. date of birth ……………….signature…………

………………………………………………. date of birth ……………….signature…………

For transfer and removal of my son/daughter/ in the school year…………………………….:

Name and surname………………………………………… Identification number…………...

Date of birth ………………………………………………..Citizenship ………………

Permanent residence …………………………………………Phone number ………………..

I understand that, I take full legal responsibility for the safety of my child from the time of transmission of a child by kindergarten teacher to aforementioned authorized person. Kindergarten teacher has, in order to protect my child, the right and obligation to ask the authorized person to submit identity card, if he or she has doubts about the legitimacy of authorized person, and authorized person refuses to show to teacher of kindergarten in a credible manner (ID card, driving Licence or passport) his or her identity, for the purpose of aforementioned legal act, then the kindergarten teacher has a right to refuse to discharge (release) of my child from the kindergarten. I understand that, if there are reasons for it – in the case of not releasing and not collecting of a child, kindergarten teacher or principal may notify the department of the social-legal protection of a child or the Police of Czech Republic. I take full material and legal responsibility for all acts connected with the fulfilment of aforementioned legal act.

In ………………………. Day:

Signature of legal custodians: ………………………………………………………………..

Evidenční list dítěte - anglicky

EVIDENCE CARD FOR A CHILD IN KINDERGATEN: __________________________________________

Vzor
First name and surname of a child: ……………………………………………………………………...

Address: ……………………………………………………………………………………….

Zip Code: ……………………………………E-mail: …………………………………...

Date of birth: ……………… Identification Number: …………………………

Citizenship: ……………

Health insurance: …………………………………….. Mother tongue: ………………….

Mother Father

First name and surname: ……………………………… ……………………………………

……………………………… ……………………………………

Address: ……………………………………….. ……………………………………

……………………………………………… ……………………………………

Telephone: ………………………………………. ...…………………………………

………………………………………………… ……………………………………

Employer: ……………………………….. ……………………………………

Telephone: ……………………………………… ……………………………………

Name and surname of siblings, date of birth: …………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

Address-telephone for sudden illness of a child: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

School year: School: Class: Admitted: Left:

Medical assessment:

1. Child is healthy, can be admitted into a kindergarten

2. Child requests special care in the area a) b) c) d)

a) health

b) physical

c) sensory

d) other

Other serious information about a child: ……………………………………………………………………

Allergies: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

3. Child is properly vaccinated ……………………………………………………………………

4. Opportunity to participate in school events - swimming, sauna, school in nature

In ………………………………..day: ……………………………….

____________________________________

Seal and signature of the doctor

Delay of school attendance for year: …………………………from day: …………………

Ref.:

Legal custodians of a child are fully aware,

Nahrávám...
Nahrávám...