dnes je 15.7.2024

Input:

Pověření zákonného zástupce

8.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.53 Pověření zákonného zástupce

Bc. Lenka Polášková

Plná moc k předávání a odvádění dítěte

Já, níže podepsaný/á/:

Jméno a příjemní ………………………………………………..

Datum narození …………………………………………. Státní občanství …………………

Trvalé bydliště …………………………………….. číslo telefonu……………………

Uděluji jako pověřené osobě plnou moc panu/paní:

……………………………………………….datum narození ……………….podpis…………

……………………………………………….datum narození ……………….podpis…………

……………………………………………….datum narození ……………….podpis…………

……………………………………………….datum narození ……………….podpis…………

……………………………………………….datum narození ……………….podpis…………

K předávání a odvádění mého syna/dcery/ ve školním roce ……………………………….:

Jméno a příjmení……………………………………………… rodné číslo …………………...

Datum narození ………………………………………………..státní občanství ………………

Trvalé bydliště …………………………………………………číslo telefonu ………………..

Beru na vědomí, že tak přebírám veškerou právní odpovědnost za bezpečnost svého dítěte od doby předání dítěte pedagogem MŠ výše uvedené pověřené osobě. Pedagog MŠ má v zájmu ochrany mého dítěte právo i povinnost pověřenou osobu požádat o předložení průkazu totožnosti, pokud má pochybnosti o oprávnění pověřené osoby, a pověřená osoba odmítne pedagogovi MŠ prokázat věrohodným způsobem (občanský, řidičský průkaz nebo cestovní pas) svoji totožnost, za účelem výše uvedeného právního úkonu, tak má pedagog MŠ právo odmítnout předání (odvedení) mého dítěte z MŠ. Beru na vědomí, že pokud pro to budou důvody – v případě nepředání a nevyzvednutí dítěte může pedagog MŠ nebo ředitelka MŠ vyrozumět orgán sociálně-právní ochrany dítěte nebo Policii ČR. Za veškeré úkony spojené se splněním výše uvedeného právního úkonu přebírám plnou hmotnou a právní odpovědnost.

V ………………………. Dne:

Podpis zákonných zástupců: ………………………………………………………………..

Nahrávám...
Nahrávám...