dnes je 15.7.2024

Input:

Novinky ve školství od 1. 1. 2024 a klíčové změny v dohodách mimo pracovní poměr ve školách

15.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.87
Novinky ve školství od 1. 1. 2024 a klíčové změny v dohodách mimo pracovní poměr ve školách

JUDr. Hana Poláková

Změny ve školských předpisech

Nový kalendářní rok přinesl změny ve školských předpisech. Pokusím se je v tomto textu shrnout, zmíním, jak se s nimi budeme muset vypořádat v chodu školy, školského zařízení.

Novela školského zákona

První změny přinesla novela školského zákona zákonem č. 183/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Omezení práva pedagogických pracovníků na využívání metod dle vlastního uvážení

S účinností od 1. ledna 2024 se mění ustanovení § 22a školského zákona, které upravuje práva pedagogických pracovníků. Ruší se právo na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti, kterým Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyjadřovalo svou důvěru ve vysokou odbornost pedagogických pracovníků. Co to v praxi znamená? Školy a školská zařízení musí novelizovat své školní a vnitřní řády, které vyjmenovávají mimo jiné práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Základní, střední a vyšší odborné školy nesmí neopomenout novelu školního řádu projednat se školskou radou. Důsledkem této novely je, že se zvyšuje osobní odpovědnost ředitele školy, školského zařízení za kvalitu poskytovaného vzdělávání. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni respektovat jeho pokyny ve věci využívání metod, forem a prostředků v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé pedagogické činnosti.

Úplata za předškolní a zájmové vzdělávání v ŠD a ŠK

Novelizace ustanovení § 123 odst. 4 školského zákona nově přesouvá kompetenci stanovit výši úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu v případě škol a školských zařízení zřízených státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí na zřizovatele. V ostatních případech úplatu stanoví ředitel školy nebo školského zařízení. Ředitelům bez ohledu na zřizovatele je ponechána kompetence ve věci snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání.

Novela toho ustanovení školského zákona byla doplněna novelami vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vyhlášky byly novelizovány vyhláškou č. 423/2023 Sb.

Společné pro mateřské školy, školní družiny a školní kluby je, že výši úplaty stanoví zřizovatel do 30. června přecházejícího školního roku. Pokud svého práva nevyužije – platí výše úplaty určená ředitelem mateřské školy, školní družiny, školního klubu. Ředitelům je v souvislosti se změnou výše úplaty stanovena povinnost informovat vhodným způsobem zákonné zástupce o výši úplaty. V případě mateřských škol měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 8 % základní sazby minimální mzdy za měsíc, která je platná v době stanovení měsíční výše úplaty, v případě školní družiny a školního klubu nesmí přesáhnout 4 % základní sazby minimální měsíční mzdy, která je platná v době stanovení měsíční výše úplaty. Minimální mzda je určena nařízením vlády č. 567/2006 Sb. a od 1. ledna 2024 činí 18 900 Kč měsíčně.

V případě mateřské školy se úplata pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 ŠZ nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, činí měsíční výše úplaty 2/3 z měsíční výše úplaty stanovené zřizovatelem v příslušném provozu.

Ředitel mateřské školy může tuto úplatu snížit. Úplatu ředitel mateřské školy sníží, pokud je provoz mateřské školy přerušen na dobu delší jak 5 vyučovacích dnů. Informaci o snížení úplaty za předškolní vzdělávání poskytne ředitel mateřské školy zákonným zástupcům 2 měsíce předem, nebo neprodleně poté, co se dozví o přerušení nebo omezení provozu mateřské školy.

Ředitel osvobodí od úplaty za předškolní vzdělávání z důvodů, které jsou již ve vyhlášce uvedeny (pobíratel dávky pomoci v hmotné nouzi, má nárok na zvýšení příspěvku na péči, pobíratel dávek pěstounské péče) a nově i z důvodu přídavku na dítě s účinností od 1. 9. 2024, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. Z tohoto důvodu bude osvobozovat od úplaty za zájmové vzdělávání i ředitel školní družiny a školního klubu.

Navyšování platů pedagogům

Pro pedagogické pracovníky je důležitá novela ustanovení § 161c školského zákona, která ministerstvu ukládá, aby celková výše finančních prostředků určených na platy učitelů odpovídala v měsíčním průměru na 1 úvazek učitele nejméně 130 % průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství. Garantuje se tak navyšování platů učitelům v závislosti na průměrné mzdě v naší společnosti.

Změny v přijímacím řízení na SŠ

Zejména střední školy s napětím očekávaly novelu školského zákona, která zásadním způsobem mění pravidla přijímacího řízení do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Byla provedena zákonem č. 521/2023 Sb. spolu s vydáním nové vyhlášky č. 422/2023 Sb., která stanoví podrobnosti a zejména termíny pro přijímání ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

Oproti stávající úpravě přijímacího řízení mohou uchazeči podat přihlášku do 3 oborů vzdělání a 2 oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Zásadní novinkou je elektronizace procesu v systému, který zpracovává Cermat. Uchazeč se může přihlásit přes tento sytém díky prokázání své identity, nebo prostřednictví výpisu z tohoto systému, nebo standardním způsobem rozesláním listinné přihlášky ředitelům škol. Novelou se ruší zápisové lístky, uchazeč musí již na přihlášce uvést pořadí škol podle své preference, které nelze dodatečně měnit. Pokud se uchazeči změní preference zájmu, musí se na škole, do které byl přijat ke vzdělávání, vzdát práva na přijetí. V rámci hodnocení kritérií přijímacího řízení již není povinnost, ale možnost využívat hodnocení ze základních škol. Pro první dvě kola přijímacího řízení platí povinnost absolvovat jednotnou přijímací zkoušku do maturitních oborů vzdělání. Je zachována možnost dvou termínu jednotné přijímací zkoušky. Až třetí a další kola přijímacího řízení, pokud budou řediteli středních škol vyhlašovány, jsou plně v kompetenci ředitele a probíhají v listinné podobě.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo " kuchařku " celého procesu. Je zde uveden časový harmonogram pro první a druhé kolo přijímacího řízení, doporučený vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, doporučený vzor hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, doporučený vzor hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace, doporučený vzor o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v Ukrajinském jazyce. Metodika obsahuje i kontaktní údaje pro žádost o podporu v procesu přijímacího řízení.

Novela zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Novelizoval se i zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a to s účinností od 1. 9. 2024. zákonem č. 454/2023 Sb. I nadále zůstává zachována povinnost umístit uchazeče prostřednictvím zřizovatele, popřípadě kraje, popřípadě ministerstva. Pro účely umístění ukrajinských žáků můžeme žádat o navýšení rejstříkové kapacity bez stanoviska Krajské hygienické stanice a stavebního úřadu. Zachováno je i zrychlené administrativní vyškrtnutí žáka z matriky, pokud do školy nedochází nejméně 15 vyučovacích dnů a na výzvu, aby omluvil svou absenci, do 15 dnů nereaguje. Přestává být dnem následujícím žákem školy.

Novela zákona obecně prodlužuje platnost Lex Ukrajina do 31. 8. 2025. Ruší se adaptační období, kterého mohou využívat pouze nově došlí běženci (období 12 měsíců od příchodu). Omezuje se možnost přijetí do probíhajícího prvního ročníku vzdělávání ve střední škole a vyšší odborné škole. Budou ji mít jen nově příchozí uchazeči do 12 měsíců od příchodu. Nadále není možné zřizovat třídy pro ukrajinské žáky. Je třeba je ihned integrovat mezi ostatní žáky ve škole. Z hlediska zaměstnávání ukrajinských pedagogických pracovníků se ruší významná výjimka jim daná, že nemusí prokazovat znalost českého jazyka. Znamená to, že budou muset prokázat znalost českého jazyka v případě mateřské školy, základní školy a učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na střední škole na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Na ostatních pedagogických pozicích bude postačovat úroveň C2.

Změny v FKSP

Vedle školských předpisů je třeba reagovat i na další změny v zákonech. V souvislosti s balíčkem úsporných opatření se mění pravidla pro čerpání FKSP. Zrušena byla vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Snižuje se základní příděl do fondu z 2 % na 1 %. Je zavedena povinnost použít nejméně 50 % základního přídělu do fondu na produkty spoření na stáří zaměstnanců, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Zbývající část přídělu, je zcela na uvážení organizace (dále jen "volná část přídělu"). Rozsah a obsah plnění z volné části přídělu je limitován pouze smyslem a účelem fondu. Měla by z něj být poskytnuta taková plnění, která slouží k zajištění sociálních, kulturních a dalších potřeb, a tato plnění by měla být poskytnuta primárně zaměstnancům. Zásady/pravidla čerpání mohou být součástí kolektivní smlouvy, kolektivní dohody, ale může se jednat také o samostatný vnitřní předpis.

Mezi produkty na stáří podle metodiky Ministerstva financí patří penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, soukromé životní pojištění a dlouhodobý investiční produkt. Z pohledu dosavadní právní úpravy obsažené ve vyhlášce o FKSP je nutné upozornit, že od 1. 1. 2024 již neexistuje vyhláškou stanovené omezení, dle kterého lze ze strany zaměstnavatele přispívat maximálně ve stejné výši, jakou si spoří sám zaměstnanec. Od 1. 1. 2024 je možné příspěvek zaměstnavatele z FKSP

Nahrávám...
Nahrávám...