dnes je 15.7.2024

Input:

Novela zákona o pedagogických pracovnících

18.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.1 Novela zákona o pedagogických pracovnících

JUDr. Hana Poláková

Dne 12. ledna 2015 nabyla účinnosti novela zákona o pedagogických pracovnících vydaná pod číslem 379/2015 Sb. Cílem úpravy je řešení pracovněprávních vztahů pedagogických pracovníků, které zaměstnavatelé uzavírají bez právního důvodu na dobu určitou pouze po dobu vyučování ve školním roce. Tato praxe je ministerstvem školství chápána jako dehonestující a speciální právní úprava odchylek při sjednávání doby trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků jí má zabránit.

Vedlejším produktem je i rozšíření určení odborné kvalifikace některých pedagogických pracovníků jako důsledek poslanecké iniciativy v průběhu projednávání návrhu novely zákona.

Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka

Do zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, novela vsunuje nové ustanovení § 23a s názvem Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka.

Podle ustanovení § 23 a odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících se na pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka vztahuje zákoník práce, nestanoví-li tento zákon jinak. Jak je tedy upraveno uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., ustanovení § 39). Podle zákoníku práce nesmí doba trvání pracovního poměru mezi týmiž smluvními stranami přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje jeho nové uzavření i prodloužení doby trvání již uzavřeného pracovního poměru na dobu určitou. Maximální doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi stejným zaměstnavatelem a zaměstnancem je tedy 9 let (tj. sjednání pracovního poměru na 3 roky a jeho prodloužení o další 3 + 3 roky). Poté může být buď dohodnuta změna trvání pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou, nebo dosavadní spolupráce ukončena. Další pracovní poměr na dobu určitou by stejné smluvní strany mohly sjednat až po uplynutí 3 let (Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží). Toto ustanovení má v rámci obecné úpravy zabránit tzv. řetězení pracovních poměrů na dobu určitou.

 

Příklad
Příklad:

Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou na 10 měsíců a poté jej ještě dvakrát prodloužil vždy o 3 roky. Tím byla vyčerpána možnost dalšího trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi těmito smluvními stranami, protože víc jak dvakrát jej prodloužit nelze, i když celková doba trvání pracovního poměru nedosáhla délky 9 let.

Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem pracovní poměr na 3 roky. Po jeho skončení uzavřel pracovní poměr po 1 roce opět na 3 roky a následně prodloužil o jeden rok. Tím byla vyčerpána možnost trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Mezi první a druhým pracovním poměrem totiž neuplynula doba 3 let. Proto zaměstnavatel již dále nemůže s tímtéž zaměstnancem uzavřít další pracovní poměr na dobu určitou.

Zaměstnavatel uzavřel pracovní poměr se zaměstnancem na dobu určitou 1 týden, po půl roce uzavře další na jeden měsíc a za 3 měsíce další na půl roku. I zde je naplněno maximum možného uzavření pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami.

Speciální právní úprava daná novým ustanovením § 23a odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících stanoví, že doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami činí nejméně 12 měsíců a může být ode dne vzniku prvního pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát. Celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout ode dne vzniku prvního pracovního poměru 3 roky.

Text je tedy obdobný tomu, který známe ze zákoníku práce. Ale na rozdíl od úpravy dané zákoníkem práce nelze uzavřít pracovní poměr kratší 12 měsíců a nesmí přesáhnout v součtu celkem 3 roky.

 

Příklad
Příklad

Zaměstnavatel uzavřel s pedagogickým pracovníkem smlouvu na dobu určitou 1 rok a následně jej ještě 2x prodloužil o další 1 rok. Celková doba trvání pracovního poměru byla tedy 3 roky. Další pracovní poměr na dobu určitou s tímtéž zaměstnancem může být uzavřen až po uplynutí 3 let.

Zaměstnavatel uzavřel pracovní poměr s pedagogickým pracovníkem na dobu 2 let a následně jej může prodloužit o 1 rok. Další pracovní poměr může být sjednán pouze na dobu neurčitou, protože by jinak byla překročena doba 3 let, na kterou může být s pedagogickým pracovníkem maximálně uzavřen pracovní poměr na dobu určitou.

Zákoník práce však umožňuje i jiný postup pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, a to v případě, že jsou u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou. Podmínkou je, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví

  • bližší vymezení těchto důvodů (například zástup za dočasně nepřítomného zaměstnance z důvodu nemoci, rodičovské a mateřské dovolené apod.),

  • pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou (například že místa budou obsazována bez výběrového řízení),

  • okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat (například se bude týkat všech kategorií zaměstnanců, v případě sezónních prací jen zaměstnanců zaměstnávaných na tyto práce),

  • dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá (na dobu určitou nebo neurčitou).

Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace; vnitřní předpis musí shodně obsahovat náležitosti uvedené výše.

Výše uvedená právní úprava daná zákoníkem práce obecně se nevztahuje na pedagogické pracovníky. Podle ustanovení § 23a odst. 4 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících se omezení uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou

Nahrávám...
Nahrávám...