dnes je 19.7.2024

Input:

Logopedie v mateřské škole

23.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5 Logopedie v mateřské škole

Mgr. Lucie Štěpánková

Předškolní období je velmi významné pro rozvoj komunikačních dovedností. Odborná literatura uvádí, že vývoj řeči by měl být ukončen v sedmi letech věku dítěte. Vzhledem k tomu, že většina dětí dochází v tomto období do mateřské školy, je patrná významná úloha předškolních pedagogů pro správný vývoj řeči u dětí. V návaznosti na řečový rozvoj dítěte, se kterým přichází z domova, by měla běžná mateřská škola plnit 3 základní úkoly:

 1. Rozvíjet a podporovat přirozený vývoj řeči
 2. Systematicky předcházet narušené komunikační schopnosti (prevence vzniku vad řeči)
 3. Identifikovat případné odchylky ve vývoji řeči

Rozvíjení řeči dětí předškolního věku je v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV) součástí vzdělávacího obsahu každé mateřské školy. Navazovat by mělo na řečový rozvoj dítěte, se kterým přichází z domova a zaměřovat se na rozvoj všech jazykových rovin:

 1. morfologicko syntaktické roviny (gramatická stránka řeči)
 2. lexikálně sémantické roviny (slovní zásoba, význam slov)
 3. foneticko – fonologické roviny (zvuková stránka řeči)
 4. pragmatické roviny (sociální uplatnění komunikace)

Prostřednictvím spontánních i řízených činností by měla MŠ poskytovat dětem dostatek možností k aktivnímu řečovému projevu, rozvíjení dialogů, naslouchání čtenému textu a vyprávění. Umožňovat dítěti zpracovávat a konstruovat významy slov, experimentovat se slovy, vymýšlet si hádanky, vtipy apod. Prostřednictvím činností rozvíjejících komunikaci a spolupráci obohacovat obsahovou stránku mluvního projevu. Velmi důležitý je také mluvní vzor učitelky a způsob komunikace dospělých.

Prevence vzniku vad řeči je s předchozím úkolem úzce propojena. Musí však vycházet z kvalitní pedagogické diagnostiky a zaměřovat se na případné deficity ve vývoji komunikačních dovedností. Díky ní je možné předejít mnoha vývojovým vadám řeči. Formou her učitelky rozvíjí artikulační dovednosti a obratnost mluvidel, slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti a celkově rozvíjí smyslové vnímání dětí. Učitelka může účinně pomoci tam, kde vady a poruchy řeči vznikají na základě nesprávného mluvního vzoru, jako důsledek málo podnětného nebo jednostranně zaměřeného prostředí, nezralého sluchového či zrakového vnímání nebo neobratnosti mluvidel. Předpokladem jsou kvalifikační předpoklady učitelky MŠ a dostatek materiálů k provádění účinné prevence formou skupinovou a individuální.

Pokud dítě vykazuje nápadné odchylky od správného vývoje řeči, je třeba zajistit odbornou logopedickou intervenci. Ta je realizována především prostřednictvím klinických logopedů, jejichž činnost zaštiťuje resort zdravotnictví a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nebo školských logopedů působících ve školách a školských zařízeních.

Kvalifikační předpoklady pro logopedickou intervenci v mateřské škole

Logopedická intervence je specifická aktivita, kterou uskutečňuje logoped s cílem:

 • identifikovat narušenou komunikační schopnost

 • eliminovat, zmírnit nebo alespoň překonat narušenou komunikační schopnost

 • předejít tomuto narušení (zlepšit komunikační schopnost) 1

Rozsah kompetencí v rámci zajištění logopedické péče ve školství upravuje „Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství”. Vymezuje dvě kategorie pracovníků, kteří zabezpečují logopedickou péčí o rozvoj komunikačních schopností a dovedností dětí ve školství:

 • logoped

 • logopedický asistent.

Logoped

Logoped je absolvent magisterského vysokoškolského studia v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku – logopedii ukončeného státní závěrečnou zkouškou z logopedie. Státní závěrečná zkouška ze surdopedie a znalost komunikace ve znakovém jazyce, resp. znakové řeči se vyžaduje, pokud logoped pracuje i s dětmi a žáky se sluchovým postižením. 2

Výše uvedená odborná kvalifikace je podmínkou pro logopedy působící:

 • ve třídách zřízených pro děti s narušenou komunikační schopností, tzv. logopedických třídách zřízených v běžné mateřské škole

 • v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (mateřské školy logopedické).

V rámci svých kompetencí zajišťují:

 • komplexní logopedickou diagnostiku

 • komplexní logopedickou péči o děti s narušenou komunikační schopností,

 • konzultační a poradenskou činnost pro rodičovskou a odbornou veřejnost,

 • zpracování zpráv z logopedických vyšetření pro potřeby vzdělávání dětí,

 • metodické vedení logopedických asistentů,

 • logopedickou podporu při vzdělávání dětí se zdravotním postižením.

Logopedický asistent

Logopedický asistent má vždy pedagogické vzdělání a pro svou činnost v oblasti logopedie má odborné předpoklady získané:

 1. absolvováním vysokoškolského bakalářského studijního programu v oblasti pedagogických věd zaměřeného na speciální pedagogiku, ukončeného závěrečnou zkouškou/státní zkouškou z logopedie, resp. surdopedie,
 2. vzděláním stanoveným pro učitele mateřské školy, základní školy, nebo střední školy, kteří nevykonávají přímou pedagogickou činnost ve třídě zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, případně vzděláním předepsaným pro vychovatele, kteří nevykonávají přímou výchovnou činnost v zařízeních zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění) doplněného absolvováním programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou a zaměřeného na speciální pedagogiku - logopedii, nebo
 3. vzděláním stanoveným pro učitele mateřské školy, základní školy, nebo střední školy, kteří nevykonávají přímou pedagogickou činnost ve třídě zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, případně vzděláním předepsaným pro vychovatele, kteří nevykonávají přímou výchovnou činnost v zařízeních zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění) a vzděláním získaným absolvováním kursu zaměřeného na logopedickou prevenci akreditovaného MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 3

Logopedičtí asistenti, kteří získali vzdělání podle bodu a) a b) mohou vykonávat přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami – logopedické. V běžné mateřské škole mohou například zajišťovat péči o děti s vadami řeči individuálně integrované a zabezpečovat logopedickou intervenci u dětí podle doporučení odborného logopeda. Výše uvedené Metodické doporučení 4 jim vymezuje kompetence umožňující provádět:

 • přímou logopedickou intervenci u dětí s diagnostikovanou prostou vadou výslovnosti,

 • edukační, resp. reedukační postupy a cvičení stanovené logopedem,

 • vyhledávání dětí s narušenou komunikační schopností,

 • činnosti zaměřené na podporu přirozeného rozvoje řeči a prevenci vzniku poruch řeči,

 • informovat zákonné zástupce dětí s příznaky rizikového vývoje řeči o dostupnosti logopedické péče.

Nahrávám...
Nahrávám...