dnes je 2.12.2022

Input:

Lex Ukrajina II - předškolní vzdělávání

29.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.9.1
Lex Ukrajina II – předškolní vzdělávání

Mgr. Lenka Polášková

Lex Ukrajina II, tedy zákon č. 199/2022 Sb., kterým byl upraven a doplněn zákon č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina, nabyl účinnosti dnem 30. června 2022. Příspěvek obsahuje vybrané části zákona s komentáři, upravené pro potřeby ředitelů a ředitelek mateřských škol.

Zákonem "Lex Ukrajina II" se prodloužila doba platnosti všech pravidel Lex Ukrajina pro školství až do 31. srpna 2023, tj. do konce školního roku 2022/2023. Zároveň se také ruší časové omezení výjimky z povinnosti prokazovat znalost českého jazyka pro pedagogické pracovníky z Ukrajiny a možnost jejich zaměstnávání na dobu určitou. Tato výjimka se tedy prodlužuje na dobu shodnou s platností celého zákona, tj. do 31. srpna 2023. Automaticky ze zákona dochází mimo jiné k prodloužení platnosti rozhodnutí příslušného správního orgánu ve věci zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení provedeného podle Lex Ukrajina.

Povinné předškolní vzdělávání a  děti z Ukrajiny

Po dobu prvních 90 dnů pobytu na území ČR není potřeba nástup do školy zajistit. Využít je možné např. pobytu v adaptačních skupinách. Nástup do školy je vhodný až ve chvíli, kdy je na něj dítě připraveno a nevnímá jej jako stresující událost. Nejdříve je potřeba vyřešit trvalejší místo pobytu, materiální a finanční zabezpečení, začít pracovat na odstranění jazykové bariéry. Pokud ale zákonný zástupce vyhodnotí, že je pro dítě nástup do školy vhodný, má na to samozřejmě právo.

Cizinec je povinen zahájit povinnou školní docházku nebo povinné předškolní vzdělávání nejpozději do 90 dnů ode dne poskytnutí dočasné ochrany.

Na děti/žáky cizince se obecně vztahuje povinné předškolní vzdělávání a povinná školní docházka (§ 34a a § 36 ŠZ).

Ve školním roce 2022/2023 se vztahuje:

• povinné předškolní vzdělávání na děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017,

• povinná školní docházka na děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2016.

Zákonný zástupce dítěte cizince by měl žádat o přijetí přednostně ve spádové škole podle místa pobytu v ČR. Cizinci jsou povinni hlásit své místo pobytu a změny v něm Ministerstvu vnitra ČR, které je uvede do databáze registru obyvatel. Je výslovně zakotveno, že dítě cizinec musí zahájit povinnou školní docházku nejpozději do 90 dnů ode dne poskytnutí dočasné ochrany. Tuto povinnost zákonný zástupce splní podáním žádosti o přijetí ke vzdělávání v konkrétní škole. Skutečné zahájení docházky do školy tedy může nastat i později (zejména pokud probíhají prázdniny apod.). Pokud zákonný zástupce zvolí jinou než spádovou školu a ta cizince nepřijme, přihlásí zákonný zástupce dítě do spádové školy. Pokud ani spádová škola nemůže z kapacitních důvodů dítě přijmout, postupuje se podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb.

Postup při vyřazení ze školy

Pokud se dítě/cizinec plnící povinné předškolní vzdělávání neúčastní docházky v mateřské škole nebo v přípravné třídě základní školy po dobu nejméně 15 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po následné písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této lhůty dítětem vzdělávajícím se v mateřské škole nebo v přípravné třídě nebo žákem školy.

Jde o úpravu k § 50 odst. 4 ŠZ, lhůta podle školského zákona 60 dnů byla zkrácena na 15 vyučovacích dnů. Důvodem jsou časté změny pobytu ukrajinských dětí, případně návraty na Ukrajinu, kdy zákonní zástupci ne vždy stávající školu informují. Oproti § 50 školského zákona se také rozšířil okruh škol a tříd, kterých se opatření dotklo.

Jestliže se dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, neúčastní po dobu nejméně 5 dní docházky a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitelka školy zákonného zástupce nezletilého dítěte, aby neprodleně doložil důvody nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude dítě posuzováno, jako by vzdělávání zanechalo.

Dítě, které do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechalo posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být dítětem evidovaným v dané mateřské škole.

Je vhodné upozornit zákonné zástupce, aby v případě, že budou natrvalo opouštět území ČR, o tom informovali mateřskou školu, ve které se vzdělávají jejich děti. V ideálním případě zákonný zástupce vyplní oznámení o ukončení vzdělávání z důvodu odjezdu mimo území ČR (dvojjazyčný vzor – viz příloha). Ředitelka mateřské školy k datu uvedenému v oznámení ukončí vzdělávání tohoto dítěte, v matrice uvede kód G – ukončení docházky cizince do školy v ČR.

V případě, že se dítě/cizinec bez omluvy neúčastní povinného předškolního vzdělávání nebo vzdělávání v přípravné třídě základní školy po dobu nejméně 15 vyučovacích dnů a není omluveno, zašle ředitelka mateřské školy písemnou výzvu na poslední známou adresu pobytu zákonného zástupce. Pokud zákonný zástupce do 15 kalendářních dnů na výzvu nereaguje a nesdělí škole, že dítě bude navštěvovat nadále mateřskou školu, ukončí ředitelka školy vzdělávání tohoto dítěte, v matrice uvede kód G – ukončení docházky cizince do školy v ČR.

POZOR:

Výzvu ale nebude zasílat ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání – na tyto děti se vztahuje postup podle § 35 odst. 1 školského zákona, tzn. po předchozím písemném upozornění oznámeném zákonnému zástupci může ředitel mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání, pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, případně z dalších důvodů uvedených v § 35 odst. 1 školského zákona.

Zařazování cizinců do tříd a oddělení

Ředitelka mateřské školy zařazuje dítě/cizince přednostně do tříd nebo oddělení nesložených výhradně z cizinců.

Zřídit takovou třídu v mateřské škole lze pouze v případě, že není jiné uspořádání z organizačních nebo personálních důvodů možné.

Ředitelka mateřské školy je povinna zajistit postupné zapojování cizinců do vzdělávání ve třídách nebo odděleních nesložených výhradně z cizinců.

Pokud jsou třída nebo oddělení podle odstavce 2 zřízeny, ředitel školy tyto cizince zařadí do tříd nebo oddělení nesložených výhradně z cizinců, jakmile to bude organizačně a personálně možné.

Ředitelka mateřské školy má povinnost zařazovat děti/cizince přednostně do heterogenních tříd. Jedná se o děti s udělenou dočasnou ochranou.

Teprve pokud to není možné z organizačních nebo personálních důvodů, může ředitelka zřídit homogenní "ukrajinskou" třídu; pak je však povinna zajistit postupné zapojování cizinců do vzdělávání společně s ostatními žáky zařazenými v heterogenních třídách.

Posouzení konkrétní situace je plně v kompetenci ředitelů škol.

POZOR:

Monitoring i v této oblasti bude provádět Česká školní inspekce.

Smyslem textu "ředitel školy zařazuje dítě/cizince přednostně do tříd nesložených výhradně z cizinců" je, aby vytváření tříd a oddělení složených výhradně nebo převážně z ukrajinských dětí bylo až posledním řešením, které se využije až po vyčerpání všech ostatních možností. MŠMT chápe složitost situace a rozdílnost podmínek v konkrétních školách a obcích.

Zřizování tříd pro ukrajinské děti je dočasné řešení, které rozhodně není optimální pro výuku ani integraci. Zákon proto vyžaduje, aby bylo fungování tříd pro ukrajinské děti omezeno na nezbytně nutnou dobu, než se podaří situaci řešit vhodněji.

Zde je klíčová úloha zřizovatelů, kteří musejí školám v co největší míře pomáhat situaci řešit. Pro zajímavost, také pro organizaci "ukrajinských" tříd v ZŠ platí pravidla stanovená v § 5 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., tzn. na prvním stupni lze do jedné třídy zařadit žáky z více než jednoho ročníku prvního stupně, kdežto na druhém stupni nikoliv, do jedné třídy nelze zařadit ani žáky prvního a druhého stupně dohromady. Zároveň je ale možné na výuku některých předmětů zřizovat skupiny napříč všemi ročníky. V "ukrajinských" třídách probíhá vzdělávání podle ŠVP dané školy, ale

Nahrávám...
Nahrávám...