dnes je 19.7.2024

Input:

Lesní mateřská škola jako alternativa vzdělávání - Školní vzdělávací program a jeho specifika

22.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.1 Lesní mateřská škola jako alternativa vzdělávání – Školní vzdělávací program a jeho specifika

Mgr. Lenka Polášková

V České republice charakterizuje lesní mateřské školy („dále jen LMŠ”) školský zákon č. 561/2004 Sb., do kterého byla otázka lesních mateřských škol začleněna aktualizací zákonem č. 178/2016 Sb. Ten stanoví, že: „Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou.” Stavbou se nemyslí ve smyslu stavebního zákona, ale dle stanoviska Odboru legislativy MŠMT ze dne 31. 3. 2017 k problematice zázemí lesních mateřských škol. Legislativní rámec lesních mateřských škol je tedy nastaven. Jak je to ale s pedagogickou prací, plány pedagogické práce a konceptem vzdělávání? Příspěvek je zejména svou částí věnovanou zpracování školního vzdělávacího programu sdílením příkladu dobré praxe nejen pro pedagogické pracovníky LMŠ, ale také pro pedagogické pracovníky „běžných” mateřských škol.

Poměrně často se můžeme setkat se špatným pochopením legislativního rámce ze strany zřizovatelů LMŠ. Důvody jsou různé, je ale nutné vzít na zřetel, že pokud je jakákoliv mateřská škola součástí rejstříku MŠMT, musí splňovat totožné požadavky vyplývající ze školského zákona, jeho souvisejících právních předpisů a také Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání („dále jen RVP PV”), a to bez ohledu na zřizovatele. Školní vzdělávací program („dále jen ŠVP”) musí být v souladu s tímto dokumentem.

Mezi nejčastější nedostatky ve školních vzdělávacích programů LMŠ patří:

Nesprávná terminologie, vyplývající ze specifického prostředí předškolní výchovy a vzdělávání.

Absence platnosti.

Dokument není zpracován na úrovni týmu. Koncept je zpracován ředitelkou nebo zřizovatelkou LMŠ.

Integrované bloky v podstatě kopírují obsahovou část RVP PV.

Chybí koncept managementu lidských zdrojů.

Jednotlivé části ŠVP nejsou provázané.

ŠVP neodpovídá specifickým podmínkám dané LMŠ.

Chybí koncept pedagogické diagnostiky a popis její praktické aplikace.

Chybí informace o spolupráci s vnějšími partnery.

Samozřejmě nelze ve výčtu nejčastějších nedostatků paušalizovat. Autorka textu však vychází z vlastní lektorské praxe, v rámci které poskytuje LMŠ konzultace a připravuje tyto organizace na inspekční činnost.

Připomeňme si základní kritéria ŠVP:

ŠVP musí vycházet ze specifických podmínek dané LMŠ, nelze jej tedy kopírovat.

Jako první krok před vytvářením konceptu nebo aktualizace ŠVP LMŠ bychom měli realizovat strategickou analýzu. Velmi osvědčeným nástrojem je zde analýza SWOT.

Hlavní zásady tvorby ŠVP musejí vycházet z RVP PV, stejně tak obsah.

Musí poskytovat ucelený pohled o cílech, vizích, podmínkách a filozofii LMŠ a formách práce.

Jednotlivé části ŠVP musejí být provázané a promyšlené.

Musí pomáhat pedagogickým pracovníkům objektivně rozvíjet integrovaný přístup ke vzdělávání dětí.

Významnou pozornost je nutné věnovat konceptu pedagogické diagnostiky, její praktické aplikaci, systému hodnocení, ale také reflexi a sebereflexi dětí a jejich pedagogů.

Tvořivost, integrita, motivace, schopnost reakce na různé nepředvídané situace, to vše by měl ŠVP zohledňovat.

Neměla by být opomenuta část věnovaná způsobu komunikace, spolupráce v rámci LMŠ, nepřípustným formám chování na úrovni pedagogických pracovníků, ale také zákonných zástupců dětí.

LMŠ v ŠVP prezentuje spolupráci s vnějšími partnery.

Poslední bod je poměrně častou rezervou v obecném rámci na úrovni předškolní výchovy a vzdělávání. Trvalými cíli každé školy by měla být ochota hledat stále nové výzvy. Spolupracovat na úrovni týmové spolupráce a směřovat k tzv. participativnímu vedení. Důležitým faktorem plánování (nejen) ŠVP LMŠ jsou klíčové kompetence.

Ukázka zpracování obsahové části ŠVP LMŠ

Vzor
Název ŠVP LMŠ:

Název LMŠ:

Platnost:

Zpracoval kolektiv:

OBSAH

 • Úvod

 • Identifikační údaje

 • Základní identifikace LMŠ

 • Podmínky vzdělávání

  • Pevné zázemí

  • Životospráva

  • Psychosociální podmínky

  • Vzdělávání dětí dvouletých

 • Organizace provozu lesní mateřské školy

  • Řízení školy

  • Denní režim

  • Personální zajištění

  • Spolupráce s rodiči a vnějšími partnery

 • Specifické podmínky výchovy a vzdělávání

  • Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

  • Plán pedagogické podpory

  • Individuální vzdělávací plán

  • Vzdělávání dětí nadaných

  • Adaptační plán

 • Organizace vzdělávání

  • Věkově smíšený kolektiv

  • Kritéria pro přijímání dětí

  • Individuální vzdělávání

  • Povinné předškolní vzdělávání

 • Organizace vzdělávání – kritéria lesní pedagogiky

  • Základní principy lesních mateřských škol

  • Soulad s cíli RVP PV

  • Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu

  • Metody, formy a prostředky vzdělávání

 • Vzdělávací obsah

  • Integrované bloky

  • Podzimní pohádka

  • Příběh zimní královny

  • Jarní čarování

  • Letní veselí

 • Evaluační systém

 • PŘÍLOHA

Doplňkový program: Anglický jazyk

Doplňkový program: Hudební aktivity

Úvod

Lesní mateřská škola … („dále jen LMŠ”) v … vznikla na základě lokálních potřeb rodin a také potřeb skupiny kolem aktivního a respektujícího rodičovství a alternativ ve vzdělávání dětí. Tyto potřeby byly zjištěny na základě osobní komunikace s rodinami.

Lesní mateřská škola … poskytuje dětem bezpečné a láskyplné prostředí. Vztah dětí a průvodců je založen na vzájemné důvěře a respektu. Děti mají právo vyjádřit svůj názor a kdykoli požádat průvodce o pomoc v situacích, ve kterých si nevědí rady. Zajišťujeme všem dětem rovnocenné postavení a zároveň klademe důraz na jejich individualitu. Snažíme se být pro děti dobrými vzory v každodenních situacích. V LMŠ panuje příjemná atmosféra, která dětem usnadňuje začlenění se do kolektivu a rozvíjí jejich sociální schopnosti. Děti se podílejí na vytváření školních pravidel, které pak vedou k jejich úspěšnějšímu dodržování. Průvodci umožňují dětem rozvíjet se přirozeně jejich vlastním tempem. Důvěřujeme dětem, jejich schopnosti učit se, rozvoji jejich kognitivního a společenského vývoje více než mechanickému učení a mechanickému myšlení. Rozvíjíme schopnost učit se tím, že dětem ukazujeme, že proces učení je příjemný. Budujeme u dětí sebedůvěru, samostatnost a spolupráci. Většina programu probíhá venku v lese, ve všech ročních obdobích. Celková atmosféra LMŠ je stavěna na slušnosti, zdvořilosti a vzájemné úctě mezi dětmi, průvodci a rodiči. LMŠ zaměstnává pedagogické i nepedagogické pracovníky, rozdělení jednotlivých pracovních pozic reflektuje specifické požadavky kladené na lesní mateřské školy definované ustanovením § 5 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Základním výchozím modelem práce s dětmi je důraz na individuální přístup a podpora osobnostně sociálního rozvoje dítěte. Společné označení pro všechny pedagogické pracovníky (učitele) v průběhu provozní doby LMŠ je „průvodci”. Tito pracovníci společně zajišťují každodenní chod LMŠ ve stanoveném celodenním režimu. LMŠ klade důraz na další vzdělávání a osobnostní rozvoj průvodců. Ti se v rámci svého profesního růstu vzdělávají v oblastech, které jim napomáhají individualizovat jejich činnosti s dětmi. LMŠ je členem Asociace lesních mateřských škol, která pro své členy v průběhu roku organizuje řadu akreditovaných i neakreditovaných seminářů a kurzů týkajících se zejména vzdělávání v přírodě, partnerské komunikace s dětmi, inovativních metod ve vzdělávání apod. Zaměstnanci se také účastní akreditovaných kurzů DVPP.

LMŠ disponuje pouze jednou třídou a tento školní vzdělávací program („dále jen ŠVP”) reflektuje věk, zájmy, možnosti a potřeby všech dětí zapsaných v LMŠ. ŠVP byl vypracován celým týmem pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podíleli na jeho obsahu. S ohledem na tyto dvě důležité skutečnosti slouží tento ŠVP také jako třídní vzdělávací program jedné jediné třídy LMŠ.

Identifikační údaje

Název dokumentu: Jdeme společně svou cestou – školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Název školy:

Sídlo školy:

IČ:

Zázemí školy:

Internetové stránky:

Kontakt:

Zřizovatel:

IČ:

Právní forma:

Ředitel:

Statutární zástupce:

Zpracovatelé ŠVP:

Platnost dokumentu:

Dokument byl projednán pedagogickou radou dne:

Základní identifikace školy

Lesní mateřská škola … má pouze jednu třídu o maximální kapacitě … dětí. Část dětí dochází do LMŠ pravidelně na dva nebo na tři dny v týdnu, druhou část týdne dochází do jiné mateřské školy nebo jsou v péči rodičů. Důvodem je často fyzická náročnost celodenního pobytu venku (zejména u mladších dětí), finanční náklady na soukromé zařízení, ale také touha rodičů trávit s dětmi část týdne samostatně. LMŠ plně respektuje možnosti rodičů a vychází jím vstříc pomocí kombinování individuální docházky dítěte.

Zázemí lesních mateřských škol obecně dle platných legislativních norem nesmí být stavbou a slouží pouze k příležitostnému pobytu dětí, vzdělávání dětí probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesních mateřských škol.

Zázemí LMŠ se nachází na parcelách č. … katastrální území … Lesní mateřská škola bude využívat zázemí s přilehlou zahradou o rozloze …, kde bylo během léta na společné brigádě vybudováno pískoviště, bahenní kuchyňka a dřevěné herní prvky. V části zahrady mají děti své záhony s dalším ovocem a je zde také hospodářská část s králíky, slepicemi, morčaty a ovcemi. V budoucnu je záměrem vybudovat smyslový (hmatový) chodníček, ohniště a další herní prvky. Pozemek má mírně svažitý, převážně travnatý terén. Pevným zázemím LMŠ je hospodářská část budovy – tzv. místnost o rozloze ... Děti zde najdou zázemí pro zahajovací část dne a odpolední odpočinek, úkryt v případě velmi nepříznivého počasí, prostor, kde si uloží náhradní oblečení. Rovněž je zde uskladněný veškerý materiál a pomůcky. V zázemí je také kuchyňka vybavená dvěma umyvadly se studenou i teplou vodou, šatna a venkovní splachovací záchody. V zázemí je zavedena elektřina a pitná voda z vodovodního řádu. Zázemí je v zimních měsících vytápěno podlahovým topením. Z materiálního vybavení máme k dispozici:

• didaktické knihy;

• literaturu pro děti – naučné knihy, pohádky;

• literaturu pro pedagogy – vzdělávací a naučné knihy;

• dřevěné hračky;

• Montessori pomůcky;

• výtvarné potřeby;

• kancelářské potřeby;

• hudební nástroje;

• dětské nářadí;

• tabuli s křídami;

• pomůcky k objevování přírody.

S přihlédnutím na roční období je dostupnost LMŠ bezbariérová. Lze přijet vlakem do zastávky … a dojít pěšky (s kočárkem i s dítětem, které samo dojde) 15 minut od zastávky MHD autobusu č. 7xx či přijet autem. 

LMŠ je věkově smíšená a zahrnuje děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Věkově smíšené menší skupiny dětí vedou dle naší zkušenosti k většímu rozvoji samostatnosti a k osobnostnímu rozvoji dětí. Učení probíhá z velké části nápodobou na základě vlastní vnitřní motivace mladších dětí. Mladší děti se současně v kolektivu starších dětí mimoděk připravují na zvládání náročnějších úkolů a mají přirozený přístup k novým oblastem myšlení. Dříve projevují zájem o činnosti, které by jim v homogenním kolektivu nebyly nabízeny na základě jejich nízkého věku. Věkově heterogenní skupina rovněž podporuje rozvoj řeči, dříve dochází k aktivaci rozšíření slovní zásoby.

U starších děti se výrazným způsobem rozvíjí prosociální chování, zejména ohleduplnost, trpělivost, respekt a tolerance, dle našeho vnímání základní stavební kameny sociálně rozvinuté společnosti. Současně se u dětí výrazným způsobem rozvíjí kognitivní myšlení, děti se učí strukturovat vlastní myšlenky, aby je mohly předávat mladším dětem.

Značné výhody skýtá věkově smíšený kolektiv pro nové děti, které do LMŠ přicházejí. Vzhledem k tomu, že se stávají součástí skupiny, ve které je výrazně menší počet nejmladších dětí, než je tomu v homogenních třídách, probíhá jejich adaptace snáze. Průvodci jim mohou věnovat více času, děti mají možnost zpočátku jen pozorovat dění ve třídě a postupně se začít zapojovat v oblastech, ve kterých samy chtějí. 

Zázemí lesní mateřské školy:

FOTOGRAFIE

Podmínky vzdělávání

Základní podmínky předškolního vzdělávání, ze kterých vychází nastavení provozu LMŠ, jsou definované v legislativních normách závazných pro všechna zařízení registrovaná v rejstříku škol a školských zařízení. Pro provoz lesních mateřských škol je zásadní vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v jejímž aktuálním znění je poprvé definována lesní mateřská škola jako typ mateřské školy a současně vymezuje specifické podmínky logistického a administrativního provozu lesních mateřských škol. Praktické fungování lesních mateřských škol v prostředí volné přírody pak fakticky umožňuje zejména vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Zázemí LMŠ se nachází … na soukromém pozemku se zahradou, velkým množstvím okolní zeleně a lesa na parcelách …, katastrální území … Na oploceném zatravněném pozemku o rozloze … je zděné zázemí s toaletou.

1. Životospráva

Každé dítě má ve zděné základně umístěn vlastní označený box, kde má uloženo náhradní oblečení a další osobní věci. Na základně je k dispozici rozložitelný stůl s dětskými židličkami, který využíváme k výtvarným a pracovním aktivitám a samozřejmě slouží ke stravování dětí. Dále je součástí vybavení základny knihovna, která nabízí jak dětskou, tak naučnou literaturu. V přístupných policích jsou umístěny hračky a další pomůcky ke vzdělávání. Teplo je zajišťováno podlahovým topením. Na základně se nachází kuchyňský kout.

Při řízených činnostech, jakými jsou předmatematické aktivity, předčtenářské aktivity, aktivity směřující k pozdějšímu osvojování trivia (čtení, psaní, počítání), dále při výtvarné tvorbě či jiných aktivitách, zaměřených zejména na rozvoj jemné motoriky, mohou děti využívat stůl umístěný na základně, nebo stůl s pařezovými židlemi, které se nacházejí na nádvoří. Nemožnost zajistit obdobné podmínky pro sezení dětí jako v kamenných školách je kompenzována hojným pohybem dětí ve volné přírodě, který přirozeně posiluje celkovou tělesnou kostru dětí a sám o sobě je zpravidla zárukou správného vývoje držení těla.

Přestože výchovně-vzdělávací program je založen zejména na využití přírodních materiálů a pomůcek, které významným způsobem podporují kreativitu dětí, mají děti k dispozici také hračky (stavebnice, skládačky, vláčky, kostky) a v případě zájmu mohou pracovat se specifickými Montessori pomůckami. Při výuce je dále pravidelně využívaná pestrá paleta výtvarných materiálů a kreativních potřeb.

Součástí zázemí je hygienický přístřešek, ve kterém se nacházejí dvě separační kompostovatelné toalety a dvě umyvadla s tekoucí pitnou vodou. Ohřev vody je zajišťován bojlerem. V hygienickém přístřešku má každé dítě svůj ručník, dostatek mýdla a toaletního papíru.

Zázemí LMŠ má pouze malé množství umělých hracích prvků, jelikož přirozené prostředí lesa nabízí dostatečný počet herních prvků, které si děti zpravidla volí na základě své fyzické zdatnosti a vlastního odhodlání. Takové prostředí opět velmi pozitivně stimuluje správný vývoj tělesné konstituce dětí bez zbytečného přetěžování. Zdokonalování koordinace celého těla navíc probíhá automaticky v průběhu celého dne při pohybu na nerovném přírodním terénu.

2. Psychosociální podmínky

LMŠ poskytuje dětem bezpečné a láskyplné prostředí. Vztah dětí a průvodců je založen na vzájemné důvěře a respektu. Děti mají právo vyjádřit svůj názor a kdykoli požádat průvodce o pomoc v situacích, ve kterých si neví rady. Všechny děti zde najdou rovnocenné postavení a zároveň klademe důraz na jejich individualitu. Průvodci se snaží být pro děti dobrými vzory v každodenních situacích. Ve škole panuje příjemná atmosféra, která dětem usnadňuje začlenění se do kolektivu a rozvíjí jejich sociální schopnosti. Děti se podílejí na vytváření školních pravidel, které pak vedou k jejich úspěšnějšímu dodržování. Průvodce umožňuje dětem rozvíjet se přirozeně jejich vlastním tempem. Důvěřujeme dětem, jejich schopnosti učit se, rozvoji jejich kognitivního a společenského vývoje více než mechanickému učení a mechanickému myšlení. Rozvíjíme schopnost učit se tím, že dětem ukazujeme, že proces učení je příjemný. Budujeme u dětí sebedůvěru, samostatnost a spolupráci. Celková atmosféra školy je stavěna na slušnosti, zdvořilosti a vzájemné úctě mezi dětmi, průvodci a rodiči.

V konceptu školy je patrná snaha o vytváření atmosféry klidu, pohody, jistoty, dobré nálady. Děti chodí do školky zpravidla rády. Všichni pracovníci mezi sebou jednají zdvořile, vzájemně si pomáhají, komunikují spolu o problémech a tím poskytují dětem pozitivní vzory chování. Děti bez zábran komunikují se všemi zaměstnanci školy. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi panuje důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost. Všichni si vzájemně pomáháme. Pedagogický styl je podporující, průvodci se chovají empaticky, komunikují s dětmi a naslouchají jim. Poskytují dětem zpětnou vazbu o jejich chování a činnostech. Využívají prostředků pozitivní motivace – povzbuzování, ocenění, věcná zpětná vazba. Počítají s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte, omezují nezdravou soutěživost. Dítě považujeme za partnera, každý má stejná práva, možnosti a povinnosti. Osobní svoboda a volnost jsou vyváženy dodržováním pravidel, která děti vytvářejí spolu s průvodci.

3. Vzdělávání dětí 2letých

Vzdělávání dvouletých dětí má svá specifika, a proto se naše škola snaží o to, aby byly v co nejvyšší míře respektovány vývojové potřeby těchto dětí.

Soustředíme se především na:

• úzkou spolupráci s rodinou a adaptační proces;

• stimulaci motorických dovedností, uspokojení potřeby pohybové aktivity;

• Podporu rozvoje poznávacích procesů;

• rozvoj komunikace a slovní zásoby;

• rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy;

• učení nápodobou.

Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou ve škole zajištěna opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace vzdělávání.

Věcné podmínky

Prostředí poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid, pro odpočinek v průběhu celého dne, jak je uvedeno v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání.

Hygienické podmínky

Hygienické podmínky odpovídají platným právním normám pro lesní mateřské školy.

Životospráva

Denní režim zohledňuje individuální potřeby dětí, fyziologická specifika a návyky dětí z domova.

Personální zabezpečení

Podporu průvodcům vytváří chůva do zahájení povinné školní docházky.

Organizace vzdělávání

Z hlediska organizačního zajištění chodu umožňujeme dětem zejména individuálně přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování.

Bezpečnost dětí

Se zajištěním bezpečnosti úzce souvisí již výše zmíněné podmínky, jejichž optimální nastavení může eliminovat případná bezpečnostní rizika. Při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, jež vykonává činnost mateřské školy.

Organizace provozu lesní mateřské školy

LMŠ je mateřskou školou s celodenním provozem, s ohledem na významná specifika celodenního pobytu dětí ve venkovním prostředí je doba provozu od … hodin a končí v … hodin. Denní režim umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený. Děti mají dostatek času pro spontánní hru, pokud je nutné hru přerušit, mohou se k ní vrátit podle možností i druhý den. Řízené činnosti jsou organizovány jako nabídka činností, děti mají na výběr. Během dne jsou zařazovány činnosti individuální, skupinové i frontální. Plánování vychází z potřeb a zájmu dětí, je systematické. Průvodci rozpracovávají integrované bloky ze školního vzdělávacího plánu do podrobných třídních vzdělávacích plánů. Denně jsou zařazovány zdravotně preventivní chvilky, děti jsou podněcovány k aktivitě a mají příležitost ovlivnit výběr činností. Průvodci spolupracují, pravidelně děti sledují, vedou záznamy o dětech, využívají poznatků z pedagogické diagnostiky, popřípadě zpracovávají PLPP a IVP. Denní režim školy je orientační a pružný, pevně stanoveny jsou pouze časy přesnídávky, oběda, svačiny.

1. Řízení školy

LMŠ si zakládá na tom, že všichni zaměstnanci se vzájemně respektují a uznávají velmi podobný žebříček hodnot. Zaměstnanci školy mají pevné morální hodnoty, které jsou v souladu s principy školy. Každý zaměstnanec zná podrobně svou náplň práce, podílí se na plánování pedagogické činnosti a chodu LMŠ. Ředitel školy podává zaměstnancům zpětnou vazbu a pravidelně vyhodnocuje jejich práci. Samozřejmostí je vzájemná důvěra a tolerance mezi všemi spolupracovníky školy. Zřizovatelem LMŠ je …

Ředitelkou mateřské školy je …, která je současně jednatelkou spolku. Všichni zaměstnanci znají své kompetence, mají vymezena práva a povinnosti v organizačním a provozním řádu školy, ředitelka preferuje demokratický styl řízení. Vedení školy vytváří atmosféru důvěry a tolerance, je dán prostor pro nápady a podněty pro rozvoj školy. Objektivně hodnotí práci všech zaměstnanců. Ředitelka vytváří pro sebevzdělání podmínky, pravidelně doplňuje odbornou literaturu, je poskytnuta nabídka seminářů, ze kterých si průvodci podle zájmu mohou vybírat. Ve škole platí pravidlo, že každý pedagog absolvuje alespoň jeden vzdělávací seminář ročně.

Vnitřní informační systém:

• pravidelné pedagogické rady,

• komunikace přes aplikaci WhatsApp,

• e-mailová komunikace,

• provozní porady,

• rozhovory mezi kolegy.

Vnější informační systém:

• e-mailová komunikace,

• internetové stránky,

• schůzky s rodiči,

• individuální konzultace.

V oblasti každodenního řízení chodu LMŠ platí rámcové rozdělení činností mezi statutárního zástupce (dále výbor) a ředitele LMŠ. Ty lze přehledně schematizovat následujícím způsobem:

Oblast kompetencí   Odpovědná osoba  
Ekonomika školy, finanční řízení, fundraising                              
Personální a mzdová politika                              
PR a marketing                              
Právní agenda                              
Administrativní zajištění                              
Materiální zajištění a vybavení                              
Externí komunikace (vystupování jménem školy)                              
Kontrolní činnost                              
Oblast vzdělávání a poskytování školských služeb                              
Řízení výchovně-vzdělávacího procesu                              

2. Denní režim

Denní režim udává pravidelný časový a programový harmonogram v LMŠ. Režim je nastaven pružně a může se lišit na základě aktuálních externích podmínek, psychického a fyzického stavu přítomných dětí a jejich individuálních aktuálních potřeb, nicméně jeho rámcové rozložení se společně s dětmi snažíme dodržovat. Cílem tohoto nastavení je pomoci dětem získat pocit jistoty a důvěry v okolní svět.

V průběhu denního programu často kombinujeme individuální a skupinovou práci, při nácviku nových dovedností bývá využívána také frontální výuka. Průvodci dětem nabízejí připravené i improvizované činnosti, současně však reagují na jejich aktuální poptávku.

DENNÍ REŽIM

Časový rámec   Náplň časového rámce   Doplňující poznámky  
  Příchod dětí.    
  Spontánní činnosti. Individuální činnost průvodce s   dětmi. Volná hra.   Prohlížení knih. Volné kreslení. Hra s  vybranými Montessori pomůckami.
Převažují individuální činnosti.  
  Hygiena. Dopolední přesnídávka.    
  Ranní rituál. Přivítání. Seznámení dětí s  plánem dne. Opakování pravidel, příprava na aktivity a činnosti v lese.   Opakování básniček, písniček. Logopedická prevence.
Rytmizace.
Převažuje frontální činnost.  
  Vzdělávací aktivity přenesené do exteriéru. Hry s  pravidly. Hudebně-pohybové hry.   Výtvarné aktivity a činnosti. Jemně motorické činnosti. Předmatematické aktivity.
Předčtenářské aktivity.
Převažují skupinové činnosti.  
  Hygiena. Oběd. Příprava na odpočinek.   Odchod dětí domů.  
  Odpočinek. Četba, poslech. Klidové a relaxační činnosti. Dechová cvičení.                              
  Hygiena. Odpolední svačina. Odpolední aktivity.   Dokončení výstupů dětí. Volná hra. Individuální aktivity průvodce s  dětmi.
Převažují individuální a  skupinové činnosti.  

3. Personální zajištění

LMŠ zaměstnává pedagogické i nepedagogické pracovníky, rozdělení jednotlivých pracovních pozic reflektuje specifické požadavky kladené na lesní mateřské školy definované v § 5 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Základním výchozím modelem práce s dětmi je péče vždy jednoho pracovníka (učitelky-průvodkyně) o skupinu čítající maximálně 8 dětí a jednu chůvu do zahájení povinné školní docházky. Společné označení pro všechny pracovníky pracující s dětmi v průběhu provozní doby LMŠ je „průvodci”. Tito pracovníci společně zajišťují každodenní chod školy ve stanoveném celodenním režimu.

Všichni pracovníci mají jasně vymezené povinnosti a jsou zodpovědní za určitý úsek školy. Pracovní tým funguje na základě společně vytvořených pravidel, vycházejících z morálních a pracovních kvalit každého z nás.

4. Spolupráce s rodiči a vnějšími partnery

Způsob fungování LMŠ je založen na spolupráci s rodiči. Dobré vztahy mezi zaměstnanci školy a rodiči jsou vybudovávány na základě spolupráce a účasti na společných akcích. Rodiče se tedy mohou podílet na chodu školy (účast na brigádách, materiální výpomoc, dotace atd.). Naším cílem je vytvoření klidného prostředí školy, navázání přátelských vztahů mezi zúčastněnými.

Rodina je hlavním partnerem. Každé dítě přichází z rodinného prostředí, které ho až dosud formovalo a ovlivňovalo. Jedině rodiče znají své dítě nejlépe, odhadují jeho potřeby, možnosti, osobnost. Snažíme se co nejlépe porozumět atmosféře v jednotlivých rodinách, vytvářet vztah plný důvěry, porozumění, respektu a ochoty spolupracovat. Vhodně a taktně doplňujeme výchovu v rodině podle podmínek a individuálních potřeb dítěte. Spolupráce s rodiči začíná ještě před vstupem dítěte do LMŠ, kdy současně se zápisem probíhá i den otevřených dveří. Rodiče si mohou školu projít, prohlédnout, pohrát si s dětmi tam, kde se cítí nejlépe. Pro rodiče nastupujících dětí je vedením školy organizována schůzka, kde se dozví základní informace o chodu školy a vzdělávání svých dětí. Každodenní kontakt, rozhovor, konzultace výchovných záměrů a individuálních pokroků dítěte, předávání informací o tom, co se dítěti povedlo, jaký mělo den, prohlubuje vzájemnou důvěru a porozumění. Jako zpětnou vazbu našeho kladného působení považujeme to, že se na nás rodiče s důvěrou obrací s prosbou o pomoc, radu. Při vytváření plánů pedagogické podpory a individuálních plánů je pro nás samozřejmostí loajálnost, mlčenlivost a diskrétnost.

 • Rodiče spolu s dětmi se mohou podílet na přípravě aktivit pořádaných pro děti z LMŠ (příprava na společné akce pořádané školou, narozeniny dětí atd.).

 • Rodiče mohou v případě potřeby po předchozí domluvě konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s ředitelem či průvodci.

 • Rodiče mají v případě potřeby možnost kdykoli požádat o individuální konzultace týkající se výchovně-vzdělávacího programu jejich dětí.

 • Rodiče nových dětí přicházejících do LMŠ mají možnost účastnit se v rámci adaptace programu LMŠ. V průběhu „zkušebního dne” doprovázejí rodiče své dítě do LMŠ a absolvují společně celý program. Nové děti si tak v přítomnosti svých rodičů lépe zvykají na nové prostředí a rodiče mají možnost nahlédnout do každodenního chodu školky a pocítit, zda je právě toto prostředí nejen pro jejich dítě, ale pro celou rodinu tím pravým.

Spolupráce s vnějšími partnery: LMŠ doplňuje podle reálné spolupráce.

Například:

Spolupráce s jinými školami, spolky.

Spolupráce s obcí.

Spolupráce na projektech apod.

Specifické podmínky výchovy a vzdělávání

1. Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Současně však podmínky pro vzdělávání všech dětí musejí vždy odpovídat jejich individuálním potřebám. Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními LMŠ zabezpečuje a umožňuje vytvoření podmínek pro pozitivní přijetí těchto dětí. Při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v LMŠ dbáme následujících opatření:

• uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu;

• dbáme na profesionální postoje všech průvodců;

• vytváříme optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomáháme mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti;

• úzce spolupracujeme s rodiči, citlivě s nimi komunikujeme a předáváme potřebné informace;

• spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními;

Ke kompenzaci speciálních vzdělávacích potřeb dětí a vyrovnáním se s obtížemi ve vzdělávání stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, pětistupňový systém podpůrných opatření. Podpůrná opatření představují podporu pro práci učitele se žákem, kdy jeho vzdělávání v různé míře vyžaduje upravit průběh jeho vzdělávání. Cílem těchto úprav je především vyrovnávat podmínky ke vzdělávání dítěte, které mohou být ovlivněny mírnými problémy, ale také závažnými obtížemi, jež mohou být způsobeny nepřipraveností dítěte na vzdělávání, odlišnými životními podmínkami či kulturním prostředím, nepříznivým aktuálním zdravotním stavem aj.

2. Plán pedagogické podpory

První stupeň podpůrných opatření sloužící ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka formou lehkých úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dle školského zákona vždy navrhuje a poskytuje škola. Průvodci v LMŠ jsou v tomto ohledu kompetentními a aktivními realizátory těchto opatření. Na základě vlastní pedagogické diagnostiky se v rámci své každodenní činnosti snaží identifikovat děti, kterým je potřeba poskytnout prvotní zvýšenou podporu. Průvodci jsou v LMŠ těmi, kdo identifikují obtíže ve vzdělávání či chování dítěte, a na základě své diagnostické rozvahy a zkušenosti realizují bez odkladu prvotní opatření.

 

Následně probíhá podpora v prvním stupni podpůrných opatření ze strany LMŠ ve dvou stupních:

 

1. Přímá podpora ve výuce

 

Přímá podpora spočívá ve zvýšené individualizaci práce s konkrétním dítětem. Přímou podporu

realizuje ředitel LMŠ a své postupy a zjištění konzultuje s ostatními průvodci.

2. Sestavení plánu pedagogické podpory

Pakliže přímá podpora ve výuce nepostačuje ke kompenzaci specifických vzdělávacích potřeb dítěte, přistupuje ředitelka LMŠ k sestavení plánu pedagogické podpory. Sestavování plánu předpokládá komplexnější přístup k řešení problému a jeho součástí je zapojení celého týmu průvodců LMŠ. Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Maximálně po třech měsících dojde k vyhodnocení a zvolení dalšího postupu, tedy vyhodnocení, zda jsou nastavená opatření účinná nebo je vhodné intervenovat a doporučit spolupráci školského poradenského zařízení.

Plán podpory LMŠ obsahuje zejména následující údaje:

• údaje o dítěti;

• důvod zpracování plánu;

• stručný popis obtíží dítěte;

• seznam činností a aktivit, které budou s dítětem realizovány;

• návrh metod výuky, organizace výuky, hodnocení dítěte a vymezení pomůcek;

• podpůrná opatření, která se nevztahují bezprostředně k výuce, ale například k situaci v rodině či k aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte;

• stanovení cílů plánu;

• způsoby vyhodnocování plánu.

Po sestavení plánu následně ředitelka LMŠ seznamuje s jeho obsahem rodiče dítěte, zákonné zástupce dítěte, přičemž vždy navrhuje úzkou spolupráci při jeho naplňování, realizaci i vyhodnocování. Ideální je spolupráce trojlístku rodič – průvodce – dítě. V rámci spolupráce s rodiči oceňujeme spolupráci zejména v těchto oblastech:

• podpora rodiče v oblasti domácí přípravy dítěte;

• zajištění vzájemné zpětné vazby (forma, frekvence, obsah) mezi průvodcem a rodičem;

• zprostředkování mimoškolních (volnočasových) aktivit;

• dohoda o volbě motivace, případně hodnocení dítěte;

• emoční podpora rodiče ze strany průvodců cílená na společné zvládnutí obtíží dítěte.

3. Individuální vzdělávací plán

Pokud školské poradenské zařízení („dále jen ŠPZ”) výslovně doporučí individuální vzdělávací plán, LMŠ postupuje v souladu s příslušným doporučením a poskytuje toto podpůrné opatření bezodkladně.

Obsah IVP:

• identifikační údaje dítěte;

• kontaktní údaje na ŠPZ, které vydalo doporučení pro vypracování ŠVP;

• důvody sestavení IVP;

• priority rozvoje dítěte a jeho dalšího vzdělávání (tj. cíle IVP);

• metody a organizace výuky, způsob zadávání a plnění úkolů;

• způsoby ověřování vědomostí a dovedností dítěte a způsoby jeho hodnocení;

• specifické pomůcky a učební materiály;

• formy spolupráce s ostatními subjekty včetně rodičů dítěte.

V rámci spolupráce s rodiči, zákonnými zástupci, oceňujeme spolupráci zejména v těchto oblastech:

• podpora rodiče v oblasti domácí přípravy dítěte;

• zajištění vzájemné zpětné vazby (forma, frekvence, obsah) mezi průvodci a rodičem;

• zprostředkování mimoškolních (volnočasových) aktivit;

• dohoda o volbě motivace, případně hodnocení dítěte;

• emoční podpora rodiče ze strany průvodců cílená na společné zvládání obtíží dítěte.

4. Vzdělávání dětí nadaných

Za nadané dítě lze podle ustanovení § 27 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, považovat především dítě, které při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadané dítě pak lze považovat především dítě, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb dítěte provádí LMŠ ve spolupráci s ŠPZ na žádost rodičů, zákonných zástupců. Pokud se nadání dítěte projevuje v oblastech pohybových, manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se ŠPZ zejména ke specifikům osobnosti dítěte, která mohou mít vliv na průběh jeho vzdělávání, a míru nadání dítěte zhodnotí odborník v příslušném oboru, jehož odborný posudek rodiče dítěte ŠPZ poskytnou. Na základě těchto závěrů a doporučení poté ředitelka LMŠ sestavuje adekvátní podpůrná opatření, a to bezodkladně.

Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

V LMŠ se vzdělávání dětí nadaných obecně opírá o individuální přístup, který můžeme aplikovat z důvodu menšího kolektivu dětí a neustálé přítomnosti minimálně dvou průvodců. Zároveň je v tomto případě výhodou věkově smíšený kolektiv, kdy převážně v čase odpočinku, který plně využívají mladší děti, a v čase přestávek, jež jsou v případě přítomnosti mladších dětí nutností, mohou nadané děti pracovat na úkolech a s pomůckami, které pro ně má průvodce připravené nebo jsou volně přístupné a k dispozici v zázemí LMŠ (encyklopedie, pracovní listy apod.).

5. Adaptační plán

Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i v soužití celé rodiny. Děti, které se do té doby pohybovaly převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají jinou společnost, nové kamarády, dospělé a nové prostředí. Musejí se podřídit určitým pravidlům a už nejsou jen ony středem pozornosti. Některé děti se s touto změnou vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas. Naším velkým přáním je, aby se děti cítily v LMŠ spokojené a aby do ní chodily rády. Rodiče, zákonní zástupci, kteří zvažují zápis do LMŠ, mají několik možností, jak s dítětem LMŠ navštěvovat ještě před pravidelnou docházkou. Adaptační plán je určen dětem od 2 let.

• LMŠ pořádá před zápisem dětí „Slavnost spojenou s dnem otevřených dveří” – rodiče si mohou se svými dětmi prohlédnout prostory LMŠ, seznámit se s průvodci atd.

• LMŠ nabízí rodičům zúčastnit se tzv. „zkušebního dne”, kdy tráví s dítětem v LMŠ celý den a mají tak možnost vidět, jak probíhá práce průvodců, program dne, stravování atd.

• Jiné…

Organizace vzdělávání

Většina vzdělávacího programu probíhá venku za každého počasí a je organizován v maximálním počtu … dětí. Pravidelný denní rytmus, který je však současně flexibilní, se přizpůsobuje aktuálně vznikajícím potřebám dětí a školy. Ve dny, kdy zapsané dítě do LMŠ pravidelně nedochází, dochází do LMŠ dítě jiné. Konkrétní dny docházky každého dítěte jsou vymezeny ve smlouvě o péči o dítě, kterou LMŠ uzavírá se všemi rodiči.

1. Věkově smíšený kolektiv

Třída LMŠ je věkově smíšená a zahrnuje děti ve věku od 2 do 6 let. Věkově smíšené menší skupiny dětí vedou dle naší zkušenosti k většímu rozvoji samostatnosti a k osobnostnímu rozvoji dětí. Učení probíhá z velké části nápodobou na základě vlastní vnitřní motivace mladších dětí. Mladší děti se současně v kolektivu starších dětí mimoděk připravují na zvládání náročnějších úkolů a mají přirozený přístup k novým oblastem myšlení. Dříve projevují zájem o činnosti, které by jim v homogenním kolektivu nebyly nabízeny na základě jejich nízkého věku. Věkově heterogenní skupina rovněž podporuje rozvoj řeči, dříve dochází k aktivaci rozšíření slovní zásoby.

U starších děti se výrazným způsobem rozvíjí prosociální chování, zejména ohleduplnost, trpělivost, respekt a tolerance, dle našeho vnímání základní stavební kameny sociálně rozvinuté společnosti.

Nahrávám...
Nahrávám...