dnes je 15.7.2024

Input:

Integrace dítěte se zdravotním postižením v předškolních zařízeních

27.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4 Integrace dítěte se zdravotním postižením v předškolních zařízeních

Doc.PaedDr., Vanda Hájková, Ph.D., Doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.

 

Úvodem

Vývojový proces, při kterém dítě „vrůstá“ do společnosti, osvojuje si její hodnotový systém a vytváří si sociální identitu, probíhá od raného dětství. V raném a předškolním věku se formuje i přístup jedince k odlišnosti, stejně jako schopnost ji akceptovat bez výhrad a předsudků, prakticky vzato - základní inkluzívní postoje. Tyto postoje si dítě v raném a předškolním věku vytváří pomocí mechanismu nápodoby a identifikace s postoji osob ve svém nejbližším sociálním okruhu (srov. Matějček 2003).

Žádná z později použitých výchovných a vzdělávacích metod, ani názorný a sebevíc logický výklad o přijatelnosti abnormality vzhledu, odlišnosti chování či myšlení druhých, nepomůže zakořenit akceptující postoj vůči znevýhodněným osobám lépe, než pozitivní prožitek v kooperaci s „odlišným“ vrstevníkem při společné dětské hře nebo jiné činnosti. Proto žádná jiná oblast společné výchovy dětí se speciálními potřebami a intaktních dětí nedává lepší příležitost rozvíjet u dětí vzájemnou toleranci jako oblast elementární výchovy.

Proces školské integrace/inkluze z hlediska biodromální teorie

„Bio-dromus“ znamená „cesta životem“, jinak řečeno „životaběh“. Integraci a potažmo inkluzi nevnímáme jako procesy, kterých je člověk účasten pouze v některé části svého života, nýbrž jako procesy, které probíhají během celého života člověka. Procesy nepřerušitelné, kontinuální a rozvíjející se vrůstáním malého dítěte, později dospívajícího a dospělého jedince do stále složitějšího přediva běžných mezilidských vztahů. Procesy, v nichž není vyloučena běžná mezilidská interakce a soutěž, regulérní boj o úspěch, úsilí o získání kvalitního vzdělání a později i dobrého pracovního uplatnění.

Vzdělávání zdravotně postiženého dítěte a později žáka či studenta v běžném školství zahrnuje množství etap a přechodných období. Změny a přechody mohou probíhat poměrně hladce bez potřeby vnější odborné podpory nebo zásahu, jsou-li pečlivě plánovány a jsou-li při nich využity zkušenosti z předchozích etap a přechodů.

 

Plánování integrace/inkluze se v předškolním věku obvykle dělí do tří fází:

1. fáze: preintegrace/inkluze je přípravnou fází, která zahrnuje období, než dítě vstoupí do předškolního zařízení. Tato fáze může zahrnovat přípravu dítěte ve věku 12 až 24 měsíců, tj. přípravu v čase odpoutávání se od matky, kdy je svěřováno střídavě do péče více osob a zvolna si otevírá sociální obzor.

2. fáze: raná integrace/inkluze je

Nahrávám...
Nahrávám...