dnes je 19.7.2024

Input:

Informace k IROP 2021-2024 (MŠ)

8.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.3 Informace k IROP 2021–2024 (MŠ)

IROP je jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Operační programy se realizují v šestiletých intervalech. Toto období je stanoveno na roky 2021–2027 a projekty mohou dobíhat až do roku 2029.

IROP podporuje 10 oblastí, tzv. specifických cílů:

 1. eGovernment a kybernetická bezpečnost
 2. Integrovaný záchranný systém
 3. Zelená infrastruktura měst a obcí
 4. Silnice II. třídy
 5. Vzdělávací infrastruktura
 6. Sociální infrastruktura
 7. Infrastruktura ve zdravotnictví
 8. Kulturní dědictví a cestovní ruch
 9. Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
 10. Čistá a aktivní mobilita

Oblasti, které v IROP 2021–2027 nejsou zahrnuty:

 • Zateplování bytových domů – možnosti v programu Nová Zelená úsporám

 • Územní plánování – možnost v OPŽP a národních dotacích

 • Komunitní centra – možnost ve Společné zemědělské politice

 • Sociální podnikání – možnosti v OPZ+

 • Režijní a animační výdaje MAS – možnosti v OPTP

Cílem oblasti Vzdělávací infrastruktura je podpora regionálního školství, zejména rozšíření a zkvalitnění infrastruktury škol pro vzdělávání ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky nebo práci s digitálními technologiemi. Podporováno bude také navyšování kapacit mateřských škol v území, kde je identifikován nedostatek kapacit.

Celková částka na projekty: 14,1 mld. Kč

Mateřským školám je určena orientace na výstavbu nové MŠ v obci, která leží v regionu s nedostatkem kapacit a pozitivním demografickým vývojem.

Nutné je dodržet základní parametry, a to:

 • Vybudovaná infrastruktura bude muset být bezbariérově dostupná (včetně zajištění bezbariérových toalet).

 • Podle druhu aktivity musí být bezpodmínečně v souladu s místním akčním plánem, regionálním akčním plánem nebo krajským akčním plánem.

Při hodnocení účelnosti projektu a v době udržitelnosti je kladen důraz na zajištění rovného přístupu ke vzdělání.

Poslední výzva IROP pro navýšení kapacit mateřských škol byla uzavřena 14. 8. 2023 (příjem žádostí). Nyní je nutné věnovat pozornost realizacím a udržitelnosti jednotlivých projektů.

Zahájením realizace projektu se rozumí zahájení prací souvisejících s projektem. Realizace může být zahájena před podáním žádosti o podporu, pokud to však výzva umožňuje. Podrobné informace k jednotlivým indikátorům, jejich výběru a závazná pravidla jejich vykazování a výpočtu obsahují metodické listy indikátorů, které jsou přílohou Specifických pravidel. Žadatel si musí v žádosti o podporu vybrat z indikátorů, které jsou uvedené ve Specifických pravidlech. Vždy je nutné vybrat všechny indikátory, které odpovídají činnostem realizovaným v projektu, a stanovit k nim cílovou hodnotu a její datum, ke kterému budou naplněny. Datum cílové hodnoty stanovuje žadatel v žádosti o podporu podle informací uvedených ve Specifických pravidlech. Datum je uvedené v PA/Rozhodnutí a pro příjemce je závazné. Při případném prodloužení realizace projektu je nutné v případě potřeby aktualizovat také datum naplnění indikátorů. V době udržitelnosti nelze cílovou hodnotu upravit a zůstává zafixovaná ve výši platné k datu skutečného ukončení realizace projektu. V průběhu realizace projektu může příjemce průběžně vykazovat naplňování indikátorů, nicméně povinnost naplnit cílovou hodnotu má příjemce až ke stanovenému datu cílové hodnoty, kdy příjemce vykazuje skutečnost, tj. dosaženou hodnotu za celé období realizace projektu. Projekty ve fázi realizace mohou obsahovat jedno či více sledovaných období. Projekty s jedním sledovaným obdobím jsou vymezeny dnem zahájení realizace projektu a dnem ukončení realizace projektu. Projekty s více sledovanými obdobími jsou takové, které se skládají z několika časových úseků rozdělených předpokládanými daty předložení ŽoP na základě finančního plánu. V případě dřívějšího ukončení realizace projektu příjemce nejdříve ověří, zda je právě probíhající sledované období posledním sledovaným obdobím projektu.

Bližší podrobnosti k nastavení harmonogramu projektu a jeho finančního plánu jsou uvedeny v příručce Postup pro vyplňování zprávy o realizaci projektu.

Udržitelnost je doba, po kterou příjemce musí mimo jiné plnit účel a cíle projektu a zachovat jeho výstupy. Během udržitelnosti předkládá příjemce elektronicky v MS2021+ ZoU v souladu s kapitolou 11 a příručkou Postup pro vyplňování zprávy o udržitelnosti projektu. Příjemce prokazuje zejména plnění účelu a cílů projektu a naplnění indikátorů. Případné další povinnosti příjemce v udržitelnosti jsou uvedeny ve Specifických pravidlech.

U některých výzev je nutné, aby byla splněna podmínka motivačního účinku, tj. k některým činnostem není možné zahájit zadávací/výběrové řízení nebo uzavřít smlouvu před podáním žádosti o podporu. Informace, zda je vyžadována podmínka motivačního účinku, je vždy uváděna ve Specifických pravidlech vydaných k příslušné výzvě.

Pozornost v rámci realizace projektu a jeho udržitelnosti je potřeba věnovat v oblastech:

 • Integrovaných zdrojů a jejich odlišností, oproti individuálním zdrojům.

 • Protikorupčních opatření.

 • Součinnosti příjemce.

 • Zahájení realizace.

 • Ukončení realizace.

 • Udržitelnosti projektu.

 • Pravidel předkládání dokumentace k přezkumu.

 • Účetnictví a způsobilosti výdajů.

 • DPH.

 • Archivace.

 • Povinné publicity.

 • Monitoringu.

 • Změn v projektu.

 • Financování.

 • Rizik definujících odnětí dotačních prostředků.

 • Kontrol a auditu.

 • Veřejnosprávní kontroly.

 • Právního a metodického rámce.

Přehled zkratek IROP

AO   Auditní orgán  
AOPK   Agentura pro ochranu přírody a krajiny  
Centrum   Centrum pro regionální rozvoj České republiky  
CLLD   Komunitně vedený místní rozvoj  
ČNB   Česká národní banka  
ČR   Česká republika  
DNSH   Zásada významně nepoškozovat environmentální cíle  
Dopis   Dopis Ministerstva pro místní rozvoj ČR  
DPH   Daň z přidané hodnoty  
EFRR   Evropský fond pro regionální rozvoj  
EU   Evropská unie  
EK   Evropská komise  
EÚD   Evropský účetní dvůr  
IN   Integrovaný nástroj  
IROP   Integrovaný regionální operační program 2021–2027  
ITI   Integrované územní investice  
MAS   Místní akční skupina  
MF   Ministerstvo financí ČR  
MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  
MO/A   Metropolitní oblast/aglomerace  
MPZ   Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021–2027  
MS2021+   Monitorovací systém pro programové období 2021–2027  
MŽP   Ministerstvo životního prostředí ČR  
NKÚ   Nejvyšší kontrolní úřad  
Obecná pravidla   Obecná pravidla pro žadatele a příjemce  
OFS   Orgán finanční správy  
OLAF   Evropský úřad pro boj proti podvodům  
OR   Odbor rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR  
OSS   Organizační složka státu  
OÚFS   Odbor účetnictví a finančních služeb  
PA   Právní akt  
pd   Pracovní dny  
PO   Příspěvková organizace  
PO OSS   Příspěvková organizace organizační složky státu  
Pravidla   Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce  
PA   Rozhodnutí  
PRK   Porušení rozpočtové kázně  
RAP   Regionální akční plán  
RoPD   Rozhodnutí o poskytnutí dotace  
ŘO   Řídicí orgán  
ŘV   Řídicí výbor  
SC   Specifický cíl  
Specifická pravidla   Specifická pravidla pro žadatele a příjemce  
SR   Státní rozpočet  
StV   Stanovení výdajů  
ÚOHS   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  
VZMR   Veřejné zakázky malého rozsahu  
ZMV   Zjednodušené metody vykazování  
ZVA   Závěrečné vyhodnocení akce  
ZoR   Zpráva o realizaci projektu  
ZoU   Zpráva o udržitelnosti projektu  
ŽoP   Žádost o platbu  
ŽoZ   Žádost o změnu. Zpráva o realizaci a/nebo zpráva o udržitelnosti  
ZS   Závazné stanovisko  
ZVH   Zakázky vyšší hodnoty  
ZZ TDI   Závěrečná zpráva Technického dozoru investora  
ZZVZ   Zákon o zadávání veřejných zakázek  

Pojmy IROP a dalších dotačních programů

Celkové výdaje

Celkové výdaje představují všechny výdaje na realizaci daného projektu, tedy nejen celkové způsobilé výdaje, ale i nezpůsobilé výdaje, na jejichž krytí byly použity zdroje veřejné a/nebo soukromé zdroje příjemce.

Celkové způsobilé výdaje

Veškeré výdaje projektu, na které je možné poskytnout příspěvek z IROP. Jedná se o součet přímých výdajů a nepřímých nákladů.

Dodavatel

Fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce.

Dotace

Peněžní prostředky poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel a za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Dvojí financování

Dvojím financováním se rozumí stav, kdy žadatel/příjemce žádá prostředky na shodné výdaje, aktivity nebo zcela shodné projekty ve více žádostech o podporu v IROP, případně v žádosti o podporu v IROP a z jiného nedovoleného zdroje podle kapitoly 7.1. Pokud jsou činnosti totožné pouze částečně, je žadatel/příjemce vyzván k odstranění překrývajících se činností z projektu, případně výdaje na tyto činnosti nebudou proplaceny.

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

Prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj jsou určeny na investice do výroby vedoucí ke tvorbě nových pracovních míst a na investice do dopravní, vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury. Podporuje rozvoj místního potenciálu (místní rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání v problémových regionech), výzkum a vývoj a investice zaměřené na životní prostředí.

Fikce doručení

§ 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.: Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. V případě, že je posledním dnem lhůty pro vyzvednutí den pracovního klidu, dnem doručení je následující pracovní den. Tento postup platí pro doručování listovních zásilek prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

§ 17e zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů: Nepřihlásí-li se do monitorovacího systému žadatel, příjemce nebo jimi pověřená osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy

Nahrávám...
Nahrávám...