dnes je 4.12.2023

Input:

Dotaz: Místo v předškolní třídě MŠ při individuálním vzdělávání

6.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání, je povinností spádové mateřské školy držet tomuto dítěti místo ve škole pro případ, že by se rodič rozhodl pro vzdělávání ve škole v průběhu školního roku nebo pokud by ředitelka školy rozhodla o ukončení individuálního vzdělávání dle zákona? Je možné toto místo případně obsadit jiným dítětem a za jakých podmínek?

Odpověď:

Položená otázka mne přiměla, abych po prostudování názorů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přehodnotila svůj názor vyjádřený i v odborných časopisech na problematiku povinného předškolního vzdělávání upravenou ustanoveními § 34 a následující novelizovaného zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zákonem č. 178/2016 Sb.

Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Z uvedené věty ustanovení § 34a je dovozováno, že i když dítě bude vzděláváno individuálně, bude přihlášeno k předškolnímu vzdělávání a zřejmě tedy bude i přijato k předškolnímu vzdělávání. Toto rozhodnutí o přijetí oznámí ředitelka mateřské školy zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole.

Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i individuálním způsobem. Individuální vzdělávání dítěte se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, tedy nejpozději 1. června.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května

Nahrávám...
Nahrávám...