dnes je 19.7.2024

Input:

Dohoda o zvýšení kvalifikace

17.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.5
Dohoda o zvýšení kvalifikace

Mgr. Martin Kaplán

Škola

se sídlem

zastoupená

panem/paní ředitelem/ředitelkou školy

jméno a příjmení

bydliště

datum narození

(dále jen Zaměstnavatel)

a

jméno a příjmení

bydliště

datum narození

rodné číslo

(dále jen Zaměstnanec)

(spolu také Smluvní strany)

uzavírají tuto

dohodu o zvýšení kvalifikace,

(dále jen Dohoda)

Úvodní ustanovení

1. Předmětem Dohody je závazek Zaměstnavatele umožnit Zaměstnanci zvýšení kvalifikace k výkonu práce ... a závazek Zaměstnance zvýšit si kvalifikaci pro tuto práci a setrvat u Zaměstnavatele po sjednanou dobu.

Závazky Zaměstnavatele

2. Zaměstnavatel se Zaměstnanci zavazuje poskytovat pracovní volno s náhradou platu v souladu s § 232 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákoník práce).

3. Zaměstnavatel se nad rámec pracovních úlev uvedených v § 232 Zákoníku práce zavazuje Zaměstnanci hradit účelně vynaložené náklady spojené se zvyšováním kvalifikace Zaměstnance, a to:

a) jízdné z bydliště Zaměstnance nebo jeho pravidelného pracoviště do místa vzdělávání a zpět, ve výši ceny jízdného za hromadný dopravní prostředek;

b) stravné ve výši odpovídající stravnému poskytnutému podle Zákoníku práce zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu;

c) výdaje za ubytování ve výši odpovídající náhradě výdajů za ubytování podle § 162 Zákoníku práce;

d) výdaje na učební pomůcky ve výši ... Kč za pololetí/semestr/měsíc.

Závazky Zaměstnance

4. Zaměstnanec se zavazuje:

a) zvýšit si kvalifikaci absolvováním vzdělávání definovaného v příloze č. Dohody;

b) setrvat v zaměstnání u Zaměstnavatele po dobu ... let ode dne získání kvalifikace v souladu s Dohodou1;

c) bezodkladně Zaměstnavateli předložit vyúčtování nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zvyšováním kvalifikace, které se zaměstnavatel zavázal hradit;

d) uhradit Zaměstnavateli náklady vynaložené Zaměstnavatelem na zvýšení kvalifikace skončí-li pracovní poměr před uplynutím doby, po kterou se zavázal setrvat u Zaměstnavatele, není-li povinnost Zaměstnance k úhradě nákladů z kvalifikační dohody vyloučena ustanovením § 235 odst. 3 Zákoníku práce nebo vnitřním předpisem

Nahrávám...
Nahrávám...