dnes je 19.7.2024

Input:

Dohoda o provedení práce

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.3
Dohoda o provedení práce

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel (škola):

...........................................................................

IČO: ....................................................................

se sídlem: .........................................................

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

jejímž jménem jedná: ......................, ředitel/ka

(dále jako "zaměstnavatel")

a

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce"), tuto

Dohodu o provedení práce

I.

Provedení práce

1.1. Zaměstnanec se zavazuje provést pro zaměstnavatele práci spočívající v ............................

1.2. Zaměstnanec je povinen provést práci osobně v ...................... (místo výkonu práce), a to ve dnech ................. V této době je zaměstnavatel povinen zaměstnanci umožnit vstup do ..................... a poskytnout mu nezbytnou součinnost k řádnému provedení práce.

1.3. Předpokládaný rozsah práce, která je předmětem této dohody, je celkem ....... hodin.

1.4. Zaměstnavatel převezme od zaměstnance vykonanou práci dne ............. v ....................

1.5. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právními předpisy, které se vztahují k vykonávané práci, s vnitřními předpisy zaměstnavatele a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; současně mu zaměstnavatel předal písemnou informaci o obsahu právního vztahu založeného touto dohodou v souladu s § 77a zákoníku práce.

3.5. Zaměstnanec má nárok na dovolenou za podmínek stanovených zákoníkem práce.

II.

Odměna

2.1. Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanci za provedenou práci náleží odměna ve výši ......................... Zaměstnavatel se zavazuje uhradit zaměstnanci sjednanou odměnu do .................. bezhotovostním převodem na účet č. .................. vedený u .........................

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3.2. Tato dohoda a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Tato dohoda bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana dohody obdrží po jednom vyhotovení.

3.4. Tato dohoda může být doplňována pouze písemnými dodatky se souhlasem obou smluvních stran dohody.

3.5. Smluvní strany této dohody prohlašují, že tato dohoda odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V ........................ dne .....................

.................................................... ..............................................

(zaměstnanec) (zaměstnavatel)

Komentář:

Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít tehdy, pokud pracovní úkol není možné zajistit zaměstnanci v rámci plnění jejich povinností z pracovního poměru. Pro uzavření dohody o provedení práce zákoník práce vyžaduje písemnou formu. V případě, že by dohoda nebyla uzavřena písemně, bude neplatná, ale pouze relativně. To znamená, že dohoda bude považována za platnou, než se některá smluvní strana neplatnosti nedovolá. S ohledem na skutečnost, že se dohodou o provedení práce zakládá pracovněprávní vztah, použije se ustanovení § 20 odst. 2 zákoníku práce, podle kterého platí, že v takovém případě je možné se neplatnosti dovolat, jen nebylo-li již započato s plněním. Nedostatek písemné formy současně mohou smluvní strany kdykoliv odstranit (viz § 19 odst. 1 zákoníku práce). Zákoník práce v § 21 upravuje situaci, kdy je dohoda o pracovní činnosti uzavírána prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací; v takovém případě je zaměstnavatel povinen zaslat její vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance, která není v dispozici zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro tyto účely zaměstnavateli písemně sdělil. Zaměstnanec má právo od dohody, která by byla uzavřeny prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, odstoupit od okamžiku jejího uzavření, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů ode dne dodání jejího vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance Odstoupení musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží a je možné, jen dokud nebylo ze strany zaměstnance započato s plněním.

Zaměstnanec ale může uzavřít libovolný počet dohod o provedení práce s různými zaměstnavateli vždy za dodržení podmínky, že u jednoho zaměstnavatele nesmí rozsah práce přesáhnout 300 hodin za kalendářní rok. Rozsah práce vykonávané pro různé zaměstnavatele se nesčítá.

Zákoník práce vyžaduje, aby v dohodě o provedení práce byla uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá a sjednané práce; a dále musí dohoda o provedení práce obsahovat obsahovat ujednání a výši odměny a podmínky pro její poskytování. Pokud nebude dohoda ujednání o odměně obsahovat, nebude úplná, a bude proto neplatná. V praxi většinou bude dohoda dále obsahovat ujednání o době plnění, odměně apod. Pracovní úkol sjednaný v dohodě o provedení práce bude mít zpravidla charakter ojedinělého úkolu, zákoník práce nevylučuje ani vymezení úkolu druhově, když jediným omezením, které stanoví, je maximální rozsah práce, na který může být dohoda uzavřena, tedy 300 hodin za kalendářní rok.

Zákoník práce stanoví informační povinnost zaměstnavatele i pro dohody mimo pracovní poměr, tj. jak pro dohodu o provedení práce, tak pro dohodu o pracovní činnosti. Zaměstnavatel je povinen, pokud níže uvedené informace neobsahuje dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce, zaměstnance písemně informovat nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne započetí výkonu práce o

  1. názvu a sídle zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo o jménu, příjmení a adrese zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,
  2. bližším označení sjednané práce a místa výkonu práce,
  3. výměře dovolené a o způsobu určování délky dovolené,
  4. době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána,
  5. postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, a o délce a běhu výpovědní doby,
  6. odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje,
  7. předpokládaném rozsahu pracovní doby za den nebo týden, o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období podle § 76 odst. 3,
  8. rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého
Nahrávám...
Nahrávám...