dnes je 19.7.2024

Input:

Dohoda o pracovní činnosti

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.2
Dohoda o pracovní činnosti

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel (škola):

...........................................................................

IČO: ....................................................................

se sídlem: .........................................................

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

jejímž jménem jedná: ......................, ředitel/ka

(dále jako "zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), tuto

Dohodu o pracovní činnosti

I.

Pracovní činnost

1.1. Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec bude pro zaměstnavatele vykonávat činnost za podmínek stanovených touto smlouvou a zaměstnavatel bude za podmínek stanovených touto smlouvou vyplácet zaměstnanci za provedenou činnost odměnu.

1.2. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

1.3. Druh pracovní činnosti: ...............................

1.4. Místem provádění činnosti je ......................................

1.5. Zaměstnavatel konstatuje, že stanovená týdenní pracovní doba u něho činí .........; tato dohoda se sjednává v rozsahu ...... hodin týdně.

II.

Odměna

2.1. Smluvní strany si ujednávají, že zaměstnanci náleží za včas a řádně provedenou činnost měsíční odměna ve výši ..................... (dále jako "Odměna“).

2.2. Zaměstnavatel se zavazuje hradit zaměstnanci Odměnu po odvedení příslušných zákonných srážek vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který Odměna náleží, a to bezhotovostním převodem na účet zaměstnance, který mu zaměstnanec pro tento účel písemně sdělí.

III.

Podmínky výkonu pracovní činnosti

3.1. Zaměstnanec tímto prohlašuje, že ke dni uzavření této dohody byl seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho z této dohody vyplývají a s obsahem náplně pracovní činnosti; současně mu zaměstnavatel předal písemnou informaci o obsahu právního vztahu založeného touto dohodou v souladu s § 77a zákoníku práce. Při výkonu pracovní činnosti je zaměstnanec povinen dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární řád, s nimiž byl rovněž seznámen.

3.2. Zaměstnavatel se zavazuje, že bude zaměstnanci přidělovat práci tak, aby mohl včas a řádně vykonávat pracovní činnost v rozsahu sjednané pracovní doby. Smluvní strany se dohodly, že zaměstnavatel bude zaměstnanci rozvrhovat pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby, přičemž se pro tyto účely připouští i formou e-mailu, a seznámí jej s tímto rozvrhem nejpozději 1 den před začátkem směny, na kterou je pracovní doba rozvržena,

3.3. Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu stejně jako zaměstnanec v pracovním poměru.

3.4. Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu stejně jako zaměstnancům v pracovním poměru.

3.5. Zaměstnanec má nárok na dovolenou za podmínek stanovených zákoníkem práce.

IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4.2 Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou jednoho roku. Tato dohoda může být kteroukoliv smluvní stranou zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu výpovědí s patnáctidenní výpovědní dobou. Dohodu mohou smluvní strany zrušit okamžitě z týchž důvodů, z jakých může zaměstnanec a/nebo zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr v souladu s § 55 a § 56 zákoníku práce.

4.3 Tato dohoda a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Tato dohoda bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana dohody obdrží po jednom vyhotovení.

4.5 Tato dohoda může být doplňována pouze písemnými dodatky se souhlasem obou smluvních stran dohody.

5.6 Smluvní strany této dohody prohlašují, že tato dohoda odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V ........................ dne .....................

................................................ .............................................

(zaměstnanec) (zaměstnavatel)

Komentář:

Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Půjde nicméně pouze o neplatnost relativní. To znamená, že dohoda bude považována za platnou, než se některá smluvní strana neplatnosti nedovolá. Navíc podle § 20 odst. 2 zákoníku práce v tomto případě (kdy se zakládá pracovněprávní vztah), platí, že je možné se neplatnosti dovolat, jen nebylo-li již započato s plněním. Nedostatek písemné formy současně mohou smluvní strany kdykoliv v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákoníku práce odstranit. V takovém případě se na dohodu hledí, jako by byla od počátku platná. Zákoník práce v § 21 upravuje situaci, kdy je dohoda o pracovní činnosti uzavírána prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací; v takovém případě je zaměstnavatel povinen zaslat její vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance, která není v dispozici zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro tyto účely zaměstnavateli písemně sdělil. Zaměstnanec má právo od dohody, která by byla uzavřeny prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, odstoupit od okamžiku jejího uzavření, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů ode dne dodání jejího vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance Odstoupení musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží a je možné, jen dokud nebylo ze strany zaměstnance započato s plněním.

Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Jestliže je tedy týdenní pracovní doba čtyřicet hodin týdně, pak může být činnost na základě dohody o pracovní činnosti vykonávána v rozsahu nepřesahujícím dvacet hodin týdně. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

Dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít buď na dobu určitou, nebo neurčitou. Pokud nebyla doba trvání dohody o pracovní činnosti výslovně sjednána na určitou dobu, případně pokud omezení nevyplývá přímo z povahy prací, jde o dohodu uzavřenou na dobu neurčitou.

Podstatnými náležitostmi dohody o pracovní činnosti je:

- sjednaný druh práce,

- sjednaný rozsah pracovní doby,

- doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Obvyklou náležitostí dohody o pracovní činnosti je ujednání o odměně, přičemž ustanovení zákoníku práce, která upravují odměňování, se na odměnu nepoužijí, s výjimkou minimální mzdy.

Přestože to zákoník práce výslovně neuvádí, je třeba podle povahy sjednané činnosti v dohodě o pracovní činnosti uvést i zpravidla místo výkonu práce, které může být určeno podobným způsobem jako v pracovní smlouvě.

Zaměstnavatel může s týmž zaměstnancem uzavřít více dohod o pracovní činnosti, přičemž rozsah stanovené týdenní pracovní doby se pro dodržení zákonem stanoveného limitu nesčítá. Zaměstnanec ale nesmí na základě další dohody vykonávat pro zaměstnavatele práci, která je stejně druhově vymezená.

Zákoník práce stanoví informační povinnost zaměstnavatele i pro dohody mimo pracovní poměr, tj. jak pro dohodu o provedení práce, tak pro dohodu o pracovní činnosti. Zaměstnavatel je povinen, pokud níže uvedené informace neobsahuje dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce, zaměstnance písemně

Nahrávám...
Nahrávám...