dnes je 30.6.2022

Input:

Další vzdělávání asistentů pedagoga

1.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2
Další vzdělávání asistentů pedagoga

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

V oblasti dalšího vzdělávání se i na asistenty pedagoga – stejně jako na všechny ostatní pedagogické pracovníky – vztahuje ustanovení § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících:

(1) Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci.

Účast asistentů pedagoga na dalším vzdělávání se odehrává zpravidla těmito způsoby:

a) Účastí asistenta pedagoga na kurzech DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) pořádaných přímo ve škole, pro větší počet pedagogických pracovníků školy. Účast asistentů na těchto kurzech není povinná, záleží na rozhodnutí ředitele školy, zda asistentovi účast na kurzu umožní. Především u kurzů, které se obsahově dotýkají práce asistenta pedagoga, se ovšem účast asistentů rozhodně doporučuje.

b) Individuální účastí asistenta pedagoga na kurzech DVPP mimo školu. Ani zde neexistuje pro školy žádná povinnost zapojovat asistenty do účasti na těchto kurzech, nicméně obecně se ředitelům škol doporučuje, aby alespoň jednou nebo dvakrát ročně umožnili asistentům účast na vybraných vzdělávacích kurzech – zejména na kurzech zabývajících se problematikou speciálních vzdělávacích potřeb žáků, se kterými asistent pedagoga pracuje.

c) Samostudiem, při kterém se asistenti pedagoga seznamují s odbornou literaturou ze školní knihovny, stále více ale mohou využívat i online zdroje.

Na samostudium mohou asistenti pedagoga (stejně jako všichni ostatní pedagogičtí pracovníci) čerpat až 12 dnů studijního volna ročně. Předělení tohoto volna ovšem záleží na řediteli školy, který může studijní volno přidělit v plném rozsahu; pokud by přidělení ale bránily provozní důvody (např. nutná přítomnost asistenta ve škole) může ředitel asistentovi přidělit studijní volno jen v omezeném rozsahu, anebo ho dokonce nemusí přidělit vůbec. Toto vyplývá ze zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., § 24, odst. 7), který doslova uvádí, že k dalšímu vzdělávání:

pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody” a že „dobu čerpání volna určuje ředitel školy”.

Pro samostudium asistentů pedagoga je v posledních letech dostupné stále větší množství bezplatných online zdrojů – za všechny lze uvést alespoň výstupy projektu Systémová podpora inkluzivního

Nahrávám...
Nahrávám...