dnes je 13.4.2024

Input:

Česká školní inspekce ve školním roce 2023/2024

25.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.5
Česká školní inspekce ve školním roce 2023/2024

Mgr. Lenka Polášková

Při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb vychází Česká školní inspekce ze zásad a cílů vzdělávání stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž základním kritériem hodnocení je zejména účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka a studenta a dosahování cílů vzdělávání ze strany škol a školských zařízení.

Hodnocení a kontrola se provádí zejména v rámci komplexní inspekční činnosti plánované ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku, a to v pravidelném inspekčním cyklu. V ostatních případech mohou být úkoly naplňovány výběrově dle konkrétních cílů či obsahu podnětu, a to podle stanoveného předmětu inspekční činnosti. Inspekční činnost je prováděna zpravidla formou inspekce na místě nebo formou inspekčního elektronického zjišťování (případně elektronických anket) realizovaného prostřednictvím informačních systémů České školní inspekce.

Kvalitní vzdělávání vyžaduje odpovídající materiální i finanční podmínky. Spravedlivé hodnocení zohledňuje podmínky, které škola nemůže ovlivnit.

 • Charakteristika regionu – demografická a sociálně-ekonomická, atraktivita regionu a dostupnost kvalitních pedagogů

 • Materiální podmínky

 • Finanční podmínky

 • Složení dětí školy

Informace o prostředí, v němž škola pracuje, nemají postavení kritérií hodnocení školy.

Specifické úkoly

 • Hodnocení podpory rozvoje a dosažené úrovně žáků základních a středních škol v digitálních kompetencích a informatickém myšlení.

 • Vnější faktory související s výsledky vzdělávání v základních školách.

 • Výsledky vzdělávání v mateřských školách ve vztahu k přechodu dětí do základních škol.

 • Využívání školního vzdělávacího programu v mateřských, základních a středních školách.

 • Kvalitativní znaky výuky různého zaměření v základních školách.

Další úkoly

 • Konkurzní řízení na ředitele škol a školských zařízení.

 • Hodnocení účinnosti opatření přijatých školami/školskými zařízeními k odstranění zjištěných nedostatků.

 • Inspekční činnost na základě podnětů, stížností a petic, které svým obsahem spadají do působnosti České školní inspekce.

 • Inspekční činnost na základě žádosti pro účely přiznání dotací dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vedení evidence školních úrazů.

 • Hodnocení a kontrola plnění povinné školní docházky žáků v zahraniční škole na území ČR (§ 38 odst. 1. písm. c) ŠZ).

Priority ČŠI ve šk. r. 2023/2024 – inspekční činnost ve školách

Podmínky vzdělávání

Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí zejména:

 • Koncepci a rámec školy/školského zařízení, včetně srozumitelné vize a strategie rozvoje školy/školského zařízení, včetně školních vzdělávacích programů, které z nich vychází, pravidel vlastní organizace činnosti (např. systémy prevence rizikových jevů a rizikového chování), bezpečnosti zohledňující podmínky a prostředí školy/školského zařízení či komunikace se všemi zainteresovanými partnery.

 • Pedagogické vedení školy/školského zařízení, včetně podněcování pedagogického rozvoje školy/školského zařízení a jeho evaluace, vytváření zdravého školního klimatu, usilování o zkvalitnění personálních podmínek (např. míra aprobovanosti výuky, hodnocení práce pedagogů, profesní rozvoj pedagogů i vedení školy a podpora začínajících pedagogů), usilování o zajištění materiálních podmínek pro vzdělávání.

 • Kvalitu pedagogického sboru, včetně kvalifikovanosti a profesionality pedagogů, respektující a vstřícné komunikace pedagogů, spolupráce a vzájemné podpory pedagogů, reflektivního přístupu a aktivního vlastního profesního rozvoje.

 • Prostorové, materiální a bezpečnostní podmínky školy/školského zařízení pro realizaci vzdělávacího programu.

Průběh vzdělávání

Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí zejména:

 • Vytváření rovných příležitostí ke vzdělávání, včetně přijímání ke vzdělávání, průběhu vzdělávání a ukončování vzdělávání.

 • Plánování vzdělávání, včetně přípravy vzdělávání v souladu s kurikulárními dokumenty.

 • Využívání širokého spektra výchovně-vzdělávacích strategií, včetně účelnosti zvolených metod a forem s ohledem na stanovené cíle, dále pestrost forem vzdělávání využívaných ve škole/školském zařízení, podporu aktivity, iniciativy a samostatnosti dítěte, žáka, studenta, reálné souvislosti vzdělávacího obsahu, účelné využívání digitálních technologií.

 • Vzdělávání každého dítěte, žáka, studenta, včetně sledování průběhu vzdělávání a výsledků vzdělávání každého dítěte, žáka, studenta ze strany pedagogů, využívání prvků formativního hodnocení včetně využívání sebehodnocení a vrstevnického hodnocení.

 • Zaměření na sociální a osobnostní rozvoj dětí, žáků, studentů, včetně posilování pozitivního sebepojetí a sebevědomí, podporu vzájemné spolupráce dětí, žáků, studentů, očekávání kvalitních výsledků vzdělávání u každého dítěte, žáka, studenta.

 • Kvalitu, rozsah a formy efektivní prevence a řešení rizikových jevů.

Výsledky vzdělávání

Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí zejména:

 • Soulad vzdělávacích výsledků se vzdělávacími programy, včetně souladu výsledků interních i externích hodnocení vzdělávání a včetně efektivní podpory poskytované těm dětem, žákům, studentům, kteří nedosahují očekávaných výsledků.

 • Motivaci dětí, žáků, studentů k dosahování dobrých výsledků ve vzdělávání, současně s podporou motivace dětí, žáků, studentů k dosahování úspěšnosti ve vzdělávání, dále pak účelné zapojování dětí, žáků, studentů do projektů a soutěží.

 • Efektivitu a pravidelnost vyhodnocování výsledků vzdělávání a úspěšnosti žáků.

Kontrola

Inspekční činnost se provádí na základě podnětů, stížností a petic, které svým obsahem spadají do působnosti České školní inspekce. V případě inspekční činnosti konané na základě stížnosti prošetřuje Česká školní inspekce jednotlivá tvrzení uvedená ve stížnosti a výsledek šetření předává zřizovateli k dalšímu řízení. Zřizovatel informuje Českou školní inspekci o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě.

Příklady stížností, které spadají do

Nahrávám...
Nahrávám...