dnes je 27.9.2022

Input:

Asistent pedagoga financovaný z běžného rozpočtu školy

1.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3
Asistent pedagoga financovaný z běžného rozpočtu školy

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Výše uvedené financování pozice asistenta pedagoga počítá s dotacemi, které jsou školám a školským zařízením poskytovány ze státního rozpočtu specificky na plat asistenta pedagoga. Vedle toho ale existuje i možnost platit asistenta pedagoga z běžného rozpočtu školy – jinak řečeno, řediteli školy nic nebrání v tom, aby si zřídil pozici asistenta pedagoga, aniž by mu toto zřízení pozice doporučilo školské poradenské zařízení (v případě běžných škol) a aniž by mu stát na plat asistenta pedagoga poskytl specifické finanční prostředky. V takovém případě ovšem škola musí plat asistenta pedagoga financovat ze svého běžného rozpočtu určeného na mzdy pedagogických pracovníků. Ale protože většina škol nemá dostatek disponibilních finančních prostředků, vyskytuje se toto řešení v praxi jen ojediněle.

9.4 Plat asistenta pedagoga

Platové zařazení asistenta pedagoga do značné míry závisí na velikosti dotace, kterou škola dostane na plat asistenta, a na rozhodnutí ředitele školy. Z obecně závazných předpisů je důležitý katalog prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb.), podle kterého má být asistent pedagoga zařazený v rozmezí čtvrté až deváté platové třídy, podle charakteru vykonávané práce. Jednotlivé činnosti asistentů pedagoga odpovídající jednotlivým platovým třídám popisuje katalog prací takto:

2.16.05 ASISTENT PEDAGOGA

4. platová třída

1. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.

2. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických, sebeobslužných a jiných návyků.

5. platová třída

1. Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických, sebeobslužných a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů.

6. platová třída

1. Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.

2. Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

7. platová třída

1. Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.

8. platová třída

1. Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.

9. platová třída

1. Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.

2. Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálněpedagogická činnost vykonávaná v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele.

Druhým důležitým dokumentem v oblasti platového zařazení asistenta pedagoga by mohla být vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků z roku 2005 (č. 317/2005 Sb.), která v příloze č. 8 definuje vztah mezi dosaženou odbornou kvalifikací asistenta pedagoga a jeho zařazením do příslušné platové třídy. Praktické využití vyhlášky je ale problematické, protože vyhláška nepojmenovává jednotlivé úrovně dosažené kvalifikace asistentů přímo, nýbrž jen odkazuje na příslušný paragraf zákona o pedagogických pracovnících (zákon

Nahrávám...
Nahrávám...