dnes je 15.7.2024

Input:

96/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 96/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.7.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 31. března 2023,
kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
200/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění čl. II
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 56/2014 Sb., k provedení § 64 odst. 2, § 66 odst. 6, § 69a odst. 4 a § 70 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb., vyhlášky č. 85/2019 Sb. a vyhlášky č. 504/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se slovo „bezodkladné” zrušuje.
2. V § 2 odst. 2 se za slova „služby, je” vkládají slova „zařízení umožňující”.
3. V § 2 odst. 3 písm. e) se slova „další možnosti” nahrazují slovy „jiné prostředky”.
4. V § 3 odst. 2, § 5 odst. 1, § 13 odst. 1, § 17 odst. 3 a § 26 odst. 2 se slovo „bezodkladně” zrušuje.
5. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , pokud veřejnoprávní původce vykonává spisovou službu v listinné podobě, nebo jednoznačný identifikátor, pokud veřejnoprávní původce vykonává spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby”.
6. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , jde-li o dokument v listinné podobě; do počtu listů se nezapočítají listy příloh doručeného dokumentu”.
7. V § 3 odst. 3 písmena e) a f) znějí:
„e)  počet příloh doručeného dokumentu, které jsou v listinné podobě, a
f)  počet příloh doručeného dokumentu, které nejsou v listinné podobě, a jejich popis.”.
8. V § 4 odst. 1 větě první se slovo „a” nahrazuje čárkou a na konci textu věty první se doplňují slova „a splňuje podmínky přijímání dokumentů zveřejněné veřejnoprávním původcem na jeho úřední desce nebo internetových stránkách”.
9. V § 4 odst. 1 větě poslední se slovo „a” zrušuje a na konci textu věty poslední se doplňují slova „ , a splňuje podmínky přijímání dokumentů zveřejněné veřejnoprávním původcem na jeho úřední desce nebo internetových stránkách”.
10. V § 4 odst. 2 větách první a poslední se slovo „nebo” nahrazuje čárkou a za slovo „nečitelný” se vkládají slova „nebo nesplňuje podmínky přijímání dokumentů zveřejněné veřejnoprávním původcem na jeho úřední desce nebo internetových stránkách”.
11. V § 4 odst. 3 se slovo „nebo” zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , nebo nesplňuje podmínky přijímání dokumentů zveřejněné veřejnoprávním původcem na jeho úřední desce nebo internetových stránkách”.
12. V § 4 odst. 8 se slova „a odstavce 4 a výsledku ověření podle odstavce 5” a slova „a splňuje podmínky pro jeho další zpracování” zrušují.
13. V § 4 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9)  Pokud veřejnoprávní původce připouští příjem datových zpráv doručovaných jinými prostředky elektronické
Nahrávám...
Nahrávám...