dnes je 24.5.2024

Input:

66/2022 Sb., Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 66/2022 Sb., Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 17. března 2022
o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
175/2022 Sb.
(k 27.6.2022)
mění § 6, § 8 a vkládá § 8a; nové přechodné ustanovení
198/2022 Sb.
(k 30.6.2022)
mění § 6; nové přechodné ustanovení
75/2023 Sb.
(k 31.3.2023)
mění § 9 odst. 2
75/2023 Sb.
(k 1.4.2023)
vkládá § 6a; nová přechodná ustanovení
75/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 6, § 7, § 8, § 8a; vkládá § 6b až 6d, § 8b
75/2023 Sb.
(k 1.4.2025)
ve znění zák. č. 454/2023 Sb.
ruší změny provedené touto novelou -
dosud neuvedeno
407/2023 Sb.
(k 28.12.2023)
mění § 6b, § 6c, § 7, § 8a a § 9
407/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 7 a vkládá § 8aa
412/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 6b a § 6d
454/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 6 a § 6b
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení1) , která se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace2) v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen „cizinec s dočasnou ochranou”).
ČÁST DRUHÁ
ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLO V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI
§ 2
Cizinec s dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.
ČÁST TŘETÍ
ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA V OBLASTI PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
§ 3
(1) Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině může poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině též rodiči dítěte, které je cizincem s dočasnou ochranou, a to i pokud není zaměstnavatelem rodiče tohoto dítěte.
(2) Po dobu 6 měsíců ode dne udělení dočasné ochrany dítěti, které je cizincem s dočasnou ochranou, se splnění podmínky podle § 20a odst. 2 zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině pro vznik nároku na příspěvek na provoz dětské skupiny, spočívající v obsazení kapacitního místa dítětem, jehož rodič, který uzavírá smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, je zaměstnán, studuje v denní formě studia, je evidován jako uchazeč o zaměstnání nebo je osobou samostatně výdělečně činnou, která má povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nevyžaduje; § 11 odst. 1 písm. i) zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině se po tuto dobu nepoužije.
(3) Není-li dítě, které je cizincem s dočasnou ochranou, v péči rodičů nebo jiné osoby, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno do péče nahrazující péči rodičů, považuje se za rodiče pro účely zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině též osoba, které bylo toto dítě jeho rodičem svěřeno do péče; nemá-li tato osoba o této skutečnosti písemný doklad podepsaný rodičem dítěte, dokládá tuto skutečnost a důvod, pro který nelze předložit tento doklad, písemným čestným prohlášením. Získá-li osoba podle věty první části před středníkem doklad o svěření dítěte do její péče podepsaný rodičem dítěte, je povinna tento doklad bezodkladně předložit poskytovateli.
Nahrávám...
Nahrávám...