dnes je 15.7.2024

Input:

423/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

č. 423/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2023,
kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 14/2005 Sb.
Čl. I
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 280/2016 Sb., vyhlášky č. 151/2018 Sb., vyhlášky č. 196/2019 Sb., vyhlášky č. 423/2020 Sb. a vyhlášky č. 271/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1)  Zřizovatel mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen „úplata”) na období školního roku nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. Nestanoví-li zřizovatel měsíční výši úplaty v tomto termínu, zůstává měsíční výše úplaty na období dalšího školního roku stejná jako v předcházejícím školním roce. Ředitel mateřské školy informuje vhodným způsobem zákonné zástupce o výši úplaty.
(2)  Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 8 % základní sazby minimální mzdy za měsíc, která je platná v době stanovení měsíční výše úplaty.”.
2. V § 6 odst. 4 se slova „stanoví výši úplaty ředitel mateřské školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty” nahrazují slovy „činí měsíční výše úplaty 2/3 z měsíční výše úplaty stanovené zřizovatelem” a na konci odstavce se doplňuje věta „Ředitel mateřské školy může tuto úplatu snížit.”.
3. V § 6 odstavec 5 zní:
„(5)  Je-li v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz mateřské školy, úplata stanovená podle odstavců 1 až 4 se snižuje poměrně k omezení nebo přerušení provozu mateřské školy; to neplatí, pokud omezení nebo přerušení provozu mateřské školy nepřesáhne celkovou dobu 5 vyučovacích dnů. O takto snížené výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen vhodným způsobem informovat zákonné zástupce, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1 nebo neprodleně poté, co rozhodne nebo se dozví o délce přerušení nebo omezení provozu mateřské školy.”.
4. V § 6 odst. 6 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo přídavek na dítě11”.
Poznámka pod čarou č. 11 zní:


11 § 17 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.”.
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 74/2005 Sb.
Čl. II
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb., vyhlášky č. 279/2012 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 163/2018 Sb., vyhlášky č. 196/2019 Sb., vyhlášky č. 423/2020 Sb., vyhlášky č. 111/2022 Sb. a vyhlášky č. 218/2023 Sb., se mění takto:
1. V § 11 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4)  Ředitel
Nahrávám...
Nahrávám...