dnes je 15.7.2024

Input:

397/2012 Sb., Zákon o pojistném na důchodové spoření, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 397/2012 Sb., Zákon o pojistném na důchodové spoření, ve znění účinném k 1.1.2014
ZÁKON
ze dne 7. září 2012
o pojistném na důchodové spoření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 2 odst. 1 a 2, § 16 odst. 1 a 2, § 17 odst. 2 a § 19 odst. 4
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POJISTNÉ
§ 1
Poplatník
Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník důchodového spoření.
§ 2
Plátce pojistného
(1)  Plátcem pojistného na důchodové spoření je plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , pokud je podle zákona o daních z příjmů povinen vybírat nebo srážet daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti poplatníkovi, který je zároveň poplatníkem pojistného na důchodové spoření.
(2)  Plátcovou pokladnou pro pojistné na důchodové spoření je organizační jednotka plátce pojistného, která je plátcovou pokladnou pro daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a kde má docházet ke srážení pojistného na důchodové spoření.
§ 3
Předmět pojistného
Předmětem pojistného na důchodové spoření je účast na důchodovém spoření.
§ 4
Základ pojistného
(1)  Základem pojistného na důchodové spoření je součet dílčího základu pojistného ze závislé činnosti a dílčího základu pojistného ze samostatné výdělečné činnosti.
(2)  Dílčím základem pojistného ze závislé činnosti je součet vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění za rozhodná období.
(3)  Dílčím základem pojistného ze samostatné výdělečné činnosti je vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
(4)  Do dílčího základu pojistného za pojistné období, ve kterém se osoba stala poplatníkem, se započítává vyměřovací základ, který je stanoven za rozhodné období, ve kterém tato osoba byla poplatníkem.
(5)  V případě, že je základ pojistného vyšší než maximální základ pojistného na důchodové spoření, sníží se základ pojistného na tento maximální základ.
§ 5
Maximální základ pojistného
Maximálním základem pojistného na důchodové spoření je částka stanovená jako maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného na důchodové pojištění.
§ 6
Sazba pojistného
Sazba pojistného na důchodové spoření činí 5 %.
§ 7
Výpočet pojistného
Pojistné na důchodové spoření se vypočte jako součin základu pojistného na důchodové spoření a sazby pojistného na důchodové spoření.
§ 8
Pojistné období
Pojistným obdobím pojistného na důchodové spoření je kalendářní rok.
§ 9
Rozpočtové určení pojistného
(1)  Pojistné na důchodové spoření je příjmem účtu pro příjem plateb pojistného, převádění prostředků účastníka a provádění úhrad podle zákona upravujícího důchodové spoření (dále jen „účet důchodového spoření”).
(2)  Účet důchodového spoření se pro účely správy pojistného považuje za veřejný rozpočet.
(3)  Příslušenství pojistného na důchodové spoření je příjmem státního rozpočtu.
ČÁST DRUHÁ
SPRÁVA POJISTNÉHO
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 10
Správce a správa pojistného
(1)  Správu pojistného na důchodové spoření vykonávají orgány Finanční správy České republiky.
(2)  Při správě pojistného na důchodové spoření se postupuje podle daňového řádu.
(3)  Ustanovení daňového řádu upravující tvrzení v souvislosti s insolvenčním řízením se nepoužijí.
§
Nahrávám...
Nahrávám...