dnes je 24.5.2024

Input:

373/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

č. 373/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku
(konsolidační vyhláška státu)
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 písm. k), l), p) až t) a § 23b odst. 5.:
Čl. I
Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), se mění takto:
1. V úvodní větě vyhlášky se číslo „410/2010” nahrazuje číslem „221/2015”.
2. V § 3 písm. a) se čárka za slovem „obec” nahrazuje slovem „a” a slova „a spravující jednotka vyššího dílčího konsolidačního celku státu vládní část” se zrušují.
3. V § 3 písm. b) se slova „nebo část účetní jednotky Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo”) tvořená částí účetních případů účetní jednotky ministerstva, která hospodaří s příjmy a výdaji kapitoly státního rozpočtu 312 - Ministerstvo financí a zvláštními prostředky fondu privatizace,” zrušují.
4. V § 3 písm. f) se slova „nebo část účetních případů účetní jednotky Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel, které hospodaří s příjmy a výdaji kapitoly státního rozpočtu 312 - Ministerstvo financí a 398 - Všeobecná pokladní správa,” zrušují.
5. V § 3 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena g) až i).
6. V § 3 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).
7. V § 5 odst. 8 se slovo „ministerstvo” nahrazuje slovy „Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”)”.
8. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „spravující jednotkou vyššího dílčího konsolidačního celku státu vládní část,” zrušují.
9. V § 6 odst. 2 písm. a) se slovo „společně” a slova „a spravující jednotky vyššího dílčího konsolidačního celku státu vládní část” zrušují.
10. V § 6 odst. 2 písm. b) se slova „a spravující jednotky vyššího dílčího konsolidačního celku státu vládní část společně vykonávají” nahrazují slovem „vykonává”.
11. V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Pokud účetní jednotka, která není vybranou účetní jednotkou, v účetním období splňuje podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidačního celku státu podle této vyhlášky, platí, že splňuje tyto podmínky i 3 po sobě následující účetní období.”.
12. V § 10 odst. 1 se slova „dílčí konsolidační celek státu podle § 5 odst. 2 až 6 splňuje” nahrazují slovy „konsolidační celek Česká republika splňuje účetní jednotka zahrnutá podle § 9, která není vybranou účetní jednotkou, a dále”.
13. V § 10 odst. 2 se slova „účetní období, za které sestavuje účetní závěrku,” nahrazují slovy „2 bezprostředně po sobě následující účetní období, za která sestavuje účetní závěrku, předcházející o 1 účetní období účetní období, za které se sestavují účetní výkazy za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu”.
14. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který
Nahrávám...
Nahrávám...