dnes je 19.7.2024

Input:

227/2000 Sb., Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění účinném k 1.5.2014

č. 227/2000 Sb., Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění účinném k 1.5.2014
ZÁKON
ze dne 29. června 2000
o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
226/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 11
517/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění slova v § 6, § 9, § 10, § 13 až 16, § 18, § 20 (29 novelizačních bodů)
440/2004 Sb.
(k 26.7.2004)
mění (54 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení)
ÚZ 486/2004 Sb.
 
 
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část čtvrtou
635/2004 Sb.
(k 16.1.2005)
v § 10 odst. 1 ruší větu druhou, v odst. 2 ruší písm. f), v odst. 3 ruší větu třetí
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 19 odst. 6 slova „územní finanční úřad” nahrazuje slovy „celní úřad”
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
v § 6 odst. 1 písm. f) nahrazuje slovo
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 10 odst. 2 ruší písm. c)
190/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 6 odst. 6
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 10 odst. 4; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 10 odst. 2 písm. a)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 19 odst. 6 a ruší část třetí
101/2010 Sb.
(k 15.4.2010)
mění § 9 a § 11
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
mění § 11 odst. 2, § 16 odst. 1 a 2, § 20 odst. 4
424/2010 Sb.
(k 1.1.2012)
vkládá § 17b
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 2, § 6, § 9, § 11, § 18, § 18a, § 20 odst. 4
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 9
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ELEKTRONICKÝ PODPIS
§ 1
Účel zákona
Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) používání elektronického podpisu, elektronické značky, poskytování certifikačních služeb a souvisejících služeb poskytovateli usazenými na území České republiky, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  elektronickým podpisem údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě,
b)  zaručeným elektronickým podpisem elektronický podpis, který splňuje následující požadavky
1.  je jednoznačně spojen s podepisující osobou,
2.  umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě,
3.  byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
4.  je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat,
c)  elektronickou značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které splňují následující požadavky
1.  jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím kvalifikovaného systémového certifikátu,
2.  byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
3.  jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat,
d)  datovou zprávou elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na technických nosičích dat, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou, jakož i data uložená na technických nosičích ve formě datového souboru,
e)  podepisující osobou fyzická osoba, která je držitelem prostředku pro vytváření elektronických podpisů a jedná jménem svým nebo jménem jiné fyzické či právnické osoby,
f)  označující osobou fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která drží prostředek pro vytváření elektronických značek a označuje datovou zprávu elektronickou značkou,
g)  držitelem certifikátu fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která požádala o vydání kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného systémového certifikátu pro sebe nebo pro podepisující nebo označující osobu a které byl certifikát vydán,
h)  poskytovatelem certifikačních služeb fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která vydává certifikáty a vede jejich evidenci, případně poskytuje další služby spojené s elektronickými podpisy,
i)  kvalifikovaným poskytovatelem
Nahrávám...
Nahrávám...