dnes je 22.7.2024

Input:

17/2005 Sb., Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

č. 17/2005 Sb., Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
VYHLÁŠKA
ze dne 27. prosince 2004
o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 175 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
§ 1
Podrobnější podmínky organizace
České školní inspekce
(1)  V čele jednotlivých inspektorátů České školní inspekce je ředitel inspektorátu.
(2)  Pracoviště České školní inspekce jsou označena nápisem Česká školní inspekce, názvem inspektorátu a státním znakem České republiky1) .
§ 2
Podrobnější podmínky pro výkon inspekční činnosti
(1)  Česká školní inspekce sestavuje návrh plánu hlavních úkolů České školní inspekce2) s využitím závěrů předchozích školních inspekcí, na základě požadavků ministerstva a s přihlédnutím k podnětům krajských úřadů, zřizovatelů škol a školských zařízení, ředitelů škol a školských zařízení, a školských rad.
(2)  Ústřední školní inspektor předkládá ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy každoročně v termínu
a)  do 15. července návrh plánu hlavních úkolů České školní inspekce na následující školní rok,
b)  do 15. července ke schválení návrh kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb,
c)  do 30. listopadu výroční zprávu České školní inspekce za uplynulý školní rok.
(3)  Při výkonu inspekční činnosti jsou oprávněni být přítomni ředitel školy nebo jím pověřený zaměstnanec školy a pověřený zástupce zřizovatele.
§ 3
Služební průkazy
(1)  Vzor průkazu školního inspektora je uveden v příloze č. 1.
(2)  Vzor průkazu kontrolního pracovníka je uveden v příloze č. 2.
(3)  Průkazy uvedené v odstavcích 1 a 2 obsahují:
a)  státní znak1) ,
b)  název „Česká školní inspekce”,
c)  fotografii školního inspektora nebo kontrolního pracovníka přetištěnou kulatým razítkem České školní inspekce,
d)  jméno, popř. jména, příjmení, případně označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, nebo vědeckou hodnost,
e)  evidenční číslo průkazu,
f)  podpis ústředního školního inspektora.
§ 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 109/2003 Sb., o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce.
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
 
Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 17/2005 Sb.
Vzor služebního průkazu školního inspektora
 
Přední strana služebního průkazu
 
Služební průkaz je 54 mm vysoký a 85 mm široký. Je vytištěn na bílé papírové kartě.
Text na přední straně je proveden černou barvou. V horní části služebního průkazu je uveden název organizace „Česká školní inspekce”. V levé části je ponecháno pole pro fotografii školního inspektora. Uprostřed pod nadpisem je vytištěn státní znak, napravo od něj evidenční číslo služebního průkazu, pod nímž je tučně vyznačen název „Průkaz školního inspektora”. V dolní polovině služebního průkazu, napravo od fotografie se tučně uvede údaj dle § 3 písm. d) vyhlášky. V pravém dolním rohu přední strany je uvedeno
Nahrávám...
Nahrávám...