dnes je 19.7.2024

Input:

137/2004 Sb., Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění účinném k 1.1.2007

č. 137/2004 Sb., Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění účinném k 1.1.2007
VYHLÁŠKA
ze dne 17. března 2004
o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
602/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění celkem 19 novelizačních bodů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 7 odst. 1, § 20 písm. d), § 23 odst. 3 a § 24 odst. 1 písm. c) až e) a g) a odst. 2 zákona:
ČÁST 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Úvodní ustanovení
(1)  Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1)
a)  některé podmínky uvádění pokrmů do oběhu,
b)  některé podmínky značení pokrmů,
c)  základní podmínky pro přípravu a podávání pokrmů v rámci zdravotních a sociálních služeb,
d)  způsob stanovení kritických bodů a jejich evidence,
e)  postup při odběru a uchovávání vzorků vyrobených pokrmů a
f)  zásady osobní a provozní hygieny pro výkon činností epidemiologicky závažných.
(2)  Minimální hygienické požadavky a zásady pro provozování stravovacích služeb, minimální požadavky na provozovny stravovacích služeb a mikrobiologické požadavky na potraviny stanoví přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) .
§ 2
(zrušen vyhl. č. 602/2006 Sb. k 1.1.2007)
ČÁST 2
HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STRAVOVACÍ SLUŽBY
HLAVA I
(zrušena vyhl. č. 602/2006 Sb. k 1.1.2007)
HLAVA II
HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PŘÍPRAVU A VÝROBU POKRMŮ, JEJICH ROZVOZ, PŘEPRAVU, SKLADOVÁNÍ, OZNAČOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ DO OBĚHU
§ 15 až § 24
(zrušeny vyhl. č. 602/2006 Sb. k 1.1.2007)
§ 25
Podmínky uvádění pokrmů do oběhu
Pokrmy nevydané ve lhůtě, která byla určena osobou provozující stravovací službu v rámci postupů založených na zásadách kritických bodů, nelze dále skladovat, opakovaně ohřívat ani dodatečně zchlazovat nebo zmrazovat. Teplé pokrmy se uvádějí do oběhu tak, aby se dostaly ke spotřebiteli co nejdříve, a to za teploty nejméně +60 stupňů C. Teplým pokrmem se pro účely této vyhlášky rozumí potravina kuchyňsky upravená ke konzumaci v teplém stavu nebo udržovaná v teplém stavu po dobu uvádění do oběhu, rozvozu nebo přepravy.
§ 26 až § 36
(zrušeny vyhl. č. 602/2006 Sb. k 1.1.2007)
§ 37
Označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů, cukrářských výrobků a pokrmů
(1)  Teplé pokrmy, dodávané mimo provozovnu, a zchlazené a zmrazené pokrmy ve víceporcovém balení se označují obchodní firmou nebo názvem výrobce a jeho sídlem, jde-li o právnickou osobu, nebo místem podnikání, jménem, popřípadě jmény a příjmením, jde-li o fyzickou osobu; názvem pokrmu, údajem o množství porcí, datem výroby a datem spotřeby u zchlazených a zmrazených pokrmů a hodinou spotřeby u teplých pokrmů. Dietní pokrmy se označují druhem diety. Jde-li o zchlazené nebo zmrazené pokrmy, musí výrobce uvést na obalu nebo dodacím listu skladovací podmínky a způsob ohřevu. Zchlazeným pokrmem se pro účely této vyhlášky
Nahrávám...
Nahrávám...