dnes je 15.7.2024

Input:

107/2005 Sb., Vyhláška o školním stravování, ve znění účinném k 1.2.2023

č. 107/2005 Sb., Vyhláška o školním stravování, ve znění účinném k 1.2.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 25. února 2005
o školním stravování
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
107/2008 Sb.
(k 1.4.2008)
mění přílohu č. 2
463/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 4, § 5, přílohy č. 1 a 2
17/2015 Sb.
(k 1.2.2015)
mění § 2, § 3 a § 5
210/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 2, § 3 a § 5
272/2021 Sb.
(k 1.9.2021)
mění § 2, § 3, § 5 a přílohy
13/2023 Sb.
(k 1.2.2023)
mění přílohu č. 2
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1)  Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení1) , plného přímého zaopatření2) , nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb3) (dále jen „strávníci”).
(2)  Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k této vyhlášce a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Organizace školního stravování
(1)  Školní stravování zabezpečuje
a)  zařízení školního stravování4) a
b)  jiná osoba poskytující stravovací služby5) ,

(dále jen „provozovatel stravovacích služeb”).
(2)  Školní stravování je zabezpečováno jinou osobou poskytující stravovací služby pouze ve výjimečných případech, kdy tyto služby není možné zajistit v zařízeních školního stravování.
(3)  Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zajistí pro své strávníky podle místních podmínek ekonomicky a organizačně nejvhodnější způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování vymezí ve školním nebo vnitřním řádu.6)
(4)  Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost8) vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu (dále jen „dietní stravování”), a to v případě zařízení školního stravování za podmínek stanovených jeho vnitřním řádem a v případě jiné osoby poskytující stravovací služby v souladu s ujednáním o zajištění školního stravování.
(5)  Provozovatel stravovacích služeb používá při poskytování dietního stravování receptury schválené
a)  nutričním terapeutem9) ,
b)  lékařem se specializovanou způsobilostí10) v oboru
1.  praktické lékařství pro děti a dorost,
2.  dětské lékařství,
3.  vnitřní lékařství,
4.  všeobecné praktické lékařství,
5.  endokrinologie a diabetologie, nebo
6.  gastroenterologie, nebo
c)  lékařem se zvláštní specializovanou způsobilostí10) v oboru
1.  hygiena dětí a dorostu,
2.  hygiena výživy a předmětů běžného užívání,
3.  dětská endokrinologie a diabetologie, nebo
4.  dětská gastroenterologie a hepatologie.
(6)  Provozovatel stravovacích služeb stanoví podle povahy poskytovaných služeb výši finančních normativů na nákup potravin (dále jen „finanční normativ”) podle § 5 odst. 2 a další podmínky poskytování školního stravování, zejména podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní stravování.
(7)  V ujednání o zajištění školního stravování mezi právnickou osobou vykonávající činnost školy nebo školského zařízení a
Nahrávám...
Nahrávám...